BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie”

Projekt „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2011r. kończy się realizacja projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie”. Projekt GMINY RUCIANE – NIDA był realizowany od 17 listopada 2008 roku. Uzyskał on dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. W ramach projektu utworzono nową grupę przedszkolną dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Ponadto zatrudniono dodatkową przedszkolankę, doposażono salę w nowe meble, stoły i krzesła. Wszystkie dzieci przedszkolne (3-5 lat) miały okazję korzystać z dodatkowych zajęć takich jak: zajęcia plastyczne, zajęcia z języka angielskiego. Ponadto dzieci z wadą postawy, czy wadą wymowy, objęte były gimnastyką korekcyjną i indywidualnymi zajęciami logopedycznymi. Dzięki uzyskanemu wsparciu z Unii Europejskiej w Przedszkolu prowadzone były również konsultacje / porady z pedagogiem i psychologiem. Polegały one na gruntownym i systematycznym poznawaniu dziecka, a następnie instruowaniu rodziców, bieżącym kontrolowaniu i czuwaniu, aby rozwój dziecka przebiegał prawidłowo. Miały one na celu zapewnienie dziecku względnie równych szans rozwoju i startu szkolnego. Korzystanie z konsultacji/porad było nieodpłatne i na zasadach dobrowolności. Mogły z nich korzystać wszyscy zainteresowani rodzice, również ci, których dzieci nie uczęszczały do Przedszkola.
Podsumowanie projektu: Łącznie wsparciem w ramach projektu objęto ponad 150 dzieci z terenu naszej gminy, w tym ponad 50 dzieci w ramach nowoutworzonej grupy przedszkolnej. Łącznie zorganizowanych i przeprowadzonych zostało 2800 jednostek lekcyjnych zajęć oraz konsultacji i porad.

Zajęcia plastyczne.
Wszyscy doskonale wiedzą, że należy rozwijać twórcze możliwości dzieci za pomocą różnych form wychowania estetycznego, a jedną z nich jest plastyka. Dziecko rozwijając twórczą ekspresję plastyczną gromadzi doświadczenia poznawcze i twórcze poprzez; malowanie farbami, palcami, lepienie z gliny odcisków swoi dłoni i malowanie farbami ich, modelowanie w glinie obrazów, co okazało się wspaniałym materiałem do wykonania form przestrzennych. W naszym przedszkolu, dzieci mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć plastycznych, a najważniejsze jest, że dzieci uwielbiają zabawę z masą solną, rysowanie, malowanie, lepienie, wykonywanie różnych prac plastycznych i inną nową techniką. Satysfakcja nauczyciela, szczęśliwe miny dzieci i rodziców sprawia nam wielką przyjemność, że dzieci najchętniej uczęszczałyby na takie zajęcia twórcze tworząc wystawy plastyczne w naszym Przedszkolu. Zorganizowano i przeprowadzono 896 jednostek lekcyjnych zajęć plastycznych.

Język angielski.
Dzieci w najmłodszym wieku przedszkolnym w bardzo szybkim i krótkim czasie przyswajają wiedzę i szybko się uczą, oczywiście z umiarem i poprzez zabawę. Racjonalne uczenie maluchów języków obcych to doskonała metoda nie tylko na szybkie, łatwe i trwałe poznanie słów i gramatyki, ale w szkole będą mogły odnosić w tej dziedzinie sukcesy. Język angielski stał się wymogiem i standardem, dzieci go słyszą w telewizji, korzystają również z komputerów, dlatego warto, aby w dziecku zakorzenić choćby podstawy tego języka w okresie, kiedy nauka nie jest dla dziecka jeszcze obowiązkiem, a na pewno inwestycją na przyszłość. Zajęcia języka angielskiego w naszym przedszkolu są prowadzone przede wszystkim po to, aby wszystkie dzieci miały równe szanse rozwoju. Na etapie przedszkolnym program zakłada przede wszystkim rozwój sprawności rozumienia ze słuchu i dalszej części sprawności mówienia w języku obcym. Zorganizowano i przeprowadzono 448 jednostek lekcyjnych zajęć z języka angielskiego.

Gimnastyka korekcyjna.
Dziecko w wieku przedszkolnym potrzebuje dużo ruchu i poznawania świata. Ruch dostarcza dziecku doświadczeń przestrzeni, czasu, schematu ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyostrza zmysł wzroku i słuchu. Celem ćwiczeń korekcyjnych jest prawidłowa postawa: skorygowanie istniejących zaburzeń statystyki ciała, niedopuszczanie do powstania wad ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uznanego za prawidłowy. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, które wymagają specjalistycznych ćwiczeń usuwających istniejące wady. Zorganizowano i przeprowadzono 448 jednostek lekcyjnych zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia logopedyczne.
W grupach przedszkolnych (zwykle w tych najmłodszych) zdarzają się dzieci, które mówią, ale niewiele, wypowiadają się w sposób zupełnie niezrozumiały, bądź też nie mówią wcale. Jak im pomóc, co robić, żeby zaczęły mówić? Po to są zajęcia organizowane w naszym przedszkolu, aby pomóc tym dzieciom w funkcjonowaniu w społeczeństwie bez jakichkolwiek zahamowań społecznych. Celem zajęć logopedycznych jest m.in.: wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie, zaangażowanie rodziców do świadomej współpracy nad rozwojem i kształtowaniem prawidłowej wymowy. Zorganizowano i przeprowadzono 560 jednostek lekcyjnych zajęć logopedycznych.

Konsultacje/porady.
Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rodzicami dzieci to bardzo duże wyzwanie dla nauczycieli, dlatego też, aby pomóc im w niezbędnych i prawidłowych oddziaływaniach wychowawczych w naszej placówce dzięki projektowi zatrudniamy psychologa i pedagoga. Cele zajęć to m.in: wstępna ocena funkcjonowania dziecka, pomoc nauczycielowi w indywidualizowaniu pracy z dzieckiem w grupie, wzmacnianie kierunków pracy z dzieckiem na terenie przedszkola i w domu, wspieranie współpracy rodziców i przedszkola. Zorganizowano i przeprowadzono 448 jednostek lekcyjnych konsultacji i porad z psychologiem / pedagogiem.

Wśród efektów projektu należy wymienić m.in. nabycie przez dzieci umiejętności kluczowych dla dalszej edukacji, podniesienie gotowości do nauki w szkole, wzrost przystawania społecznego dzieci, promocja i rozwój dodatkowych zainteresowań, poznanie i przyswojenie podstaw języka angielskiego, rozwinięcie umiejętności poprawnej wymowy, zmniejszenie wad postawy.Bliższych informacji o projekcie udzielamy w Biurze projektu:

Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie
ul. Gwarna 2, Tel. 087 423-64-41
Data powstania: czwartek, 30 cze 2011 07:27
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2011 09:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 wrz 2011 10:20
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2242 razy