BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY RUCIANE-NIDA z dnia 27 lipca 2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem Nidzie.


Miejsce wykonywania pracy – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie
Al. Wczasów 4 12-220 Ruciane-Nida

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Kierownika MGOPS.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

a) posiada wykształcenie wyższe, specjalizacja z zakresu pomocy społecznej określona przepisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004r. (Dz.U. Nr 219, poz.2224),
b) posiada staż pracy minimum 3 lata pracy w pomocy społecznej,
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
d) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacje projektów związanych z pomocą społeczną.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej, samorządu terytorialnego, finansów publicznych,
b) znajomość obsługi komputera tj.: MS Word i Excel i poczta elektroniczna,
c) opinia z miejsca pracy lub referencje.

II. Podstawowe obowiązki Kierownika MGOPS:

1/ realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z przepisów prawa,
2/ podejmowanie decyzji w sprawach przyznania świadczeń pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,
3/ organizacja usług opiekuńczych i doradztwa dla klientów socjalnych,
4/ inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej oraz współdziałanie i koordynowanie tych działań na terenie gminy,
5/ nadzór nad sporządzaniem planów, programów i analiz wynikających z ustawy o finansach publicznych,
6/ nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną w zakresie realizowanej pomocy środowiskowej oraz nad sprawozdawczością finansową,
7/ zapewnienie obsługi merytorycznej klientów ośrodka,
8/ opracowywanie projektu budżetu ośrodka oraz przygotowywane informacji o przebiegu jego wykonania,
9/ realizacja całokształtu zadań z zakresu kodeksu pracy w odniesieniu do pracowników ośrodka,
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4. odpis specjalizacji z zakresu organizacji pomocy
społecznej,
5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,(kandydat wyłoniony w drodze naboru, zobowiązany będzie przedłożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskany z Krajowego Rejestru Karnego na własny koszt)
8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty :
list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

IV. Sposób i termin składania ofert.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 9 sierpnia 2011r. do godz.1500. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Pozostałe informacje.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej www.ruciane-nida.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Z-ca Burmistrza Zdzisław Stecka, pok. Nr 15, tel. 87 42-54-430 w. 34.

Data powstania: środa, 27 lip 2011 13:29
Data opublikowania: środa, 27 lip 2011 14:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 sie 2011 14:15
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2291 razy