BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Jest to działka budowlana, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruciane-Nida oznaczona jest symbolem MR tj. teren istniejącej zabudowy zagrodowej, ozn. nr geod. 100/2, o pow. 100 m2, cena wywoławcza wynosi 3.000,00 zł, wadium wynosi 300,00 zł,
GKI-72241/80- 9/04 Ruciane-Nida, dnia 2005.01.25

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w miejscowości Onufryjewo.
Jest to działka budowlana, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruciane-Nida oznaczona jest symbolem MR tj. teren istniejącej zabudowy zagrodowej,
ozn. nr geod. 100/2, o pow. 100 m2,
cena wywoławcza wynosi 3.000,00 zł, wadium wynosi 300,00 zł,

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 lutego 2005 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 22 lutego 2005 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokoj nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6.W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
Data powstania: wtorek, 25 sty 2005 12:17
Data opublikowania: wtorek, 25 sty 2005 12:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 mar 2005 12:58
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3797 razy