BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 31 sierpnia 2011r. ( środa ) o godz. 1600 w świetlicy osiedlowej przy ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie XII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.


Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie i podpisanie protokołu z X sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011r. oraz z II nadzwyczajnej (XI kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 18 lipca 2011r.
4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na X sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2011r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
7. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012.
8. Zmiana nośnika energetycznego z oleju opałowego na biomasę na kotłowni przy ul. Szkolnej 2 w Rucianem-Nidzie przez PEC Sp. z o. o. w Rucianem-Nidzie.

C. Część uchwałodawcza :
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach,
- ustalenia w granicach administracyjnych Gminy Ruciane-Nida miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego,
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół (placówek) oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom szkolnym, logopedom i psychologom zatrudnionym w szkołach,
- zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
- przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie II”,
- zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wojnowo,
- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok,
- gospodarki gruntami.

D. Statutowe elementy obrad:
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: czwartek, 25 sie 2011 06:13
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2011 12:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 wrz 2011 11:55
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1889 razy