BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt. 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława Mireckiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-pensjonatowego, na działce nr 85/11, obręb Karwica, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, po otrzymaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4242.44.2011.JC oraz opinii Warmińsko-Mazurski Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.4316/34-04/09/10/11 z dnia 26 lipca 2011 r.


ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-pensjonatowego, na działce nr 85/11, obręb Karwica, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, i jednocześnie:

I. Określam:

1. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.


a) prace budowlane prowadzić poza sezonem lęgowym, tj. w okresie od 1 września do 15 marca;
b) prace budowlane wykonywać przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, zaopatrzonego w wyposażenie ograniczające zapylenie powietrza, niepowodującego zagrożenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (np.: wyciekami oleju, substancjami ropopochodnymi);
c) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach 600-2200;
d) ścieki socjalno – bytowe, z zaplecza budowy, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty;
e) w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją przedsięwzięcia ograniczyć zajęcie terenów;
f) usuniętą wierzchnią warstwę ziemi składować osobno, a po zakończeniu realizacji inwestycji, rozplantować na powierzchni ziemi na terenie inwestycji;
g) odpady powstające w ramach robót budowlanych oraz w trakcie eksploatacji inwestycji segregować i składować w sposób selektywny, a następnie przekazywać odbiorcy odpadów;
h) w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie składować odpadów, materiałów budowlanych,
a także środków chemicznych; w zasięgu koron drzew nie parkować maszyn; zachować wszelkie środki ostrożności przeciwdziałające przedostawaniu się substancji ropopochodnych do środowiska;
i) wykopy w obrębie systemu korzeniowego wykonać ręcznie, pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy zabezpieczyć;
j) place manewrowe i składowiska oraz zaplecza administracyjno-socjalne zorganizować
w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, z dala od drzew, bez konieczności ich usuwania;
k) w celu minimalizacji oddziaływania na jakość powietrza zastosować pompę ciepła wspomaganą systemem kolektorów słonecznych;
l) w miejscu lokalizacji zbiorników bezodpływowych wykonać nasadzenia drzew i krzewów, celem minimalizacji oddziaływania akustycznego związanego z odbiorem nieczystości na okoliczną zabudowę letniskową; do nasadzeń wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew, spójne z krajobrazem lokalnym;
m) w miejscach zniszczenia roślinności po zakończeniu prac budowlanych, wykonać zieleń urządzoną; do nasadzeń wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew, spójne z krajobrazem lokalnym.
n) Prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej przeprowadzić możliwie w jak najkrótszym czasie
o) Zapewnić skuteczność działania wszystkich urządzeń i rozwiązań technicznych, aby ewentualne uciążliwości mieściły się w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny
p) W miejscu, gdzie będą zlokalizowane zbiorniki na nieczystości płynne, od strony budynku mieszkalno-pensjonatowego, wskazanym jest wprowadzenie zieleni izolującej w postaci trwałych nasadzeń
q) Ścieki technologiczne i sanitarne powinny być transportowane w szczelnych, zamkniętych zbiornikach wykluczających możliwość zanieczyszczenia środowiska
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić:
a) instalację separatora substancji ropopochodnych do podczyszczania wód opadowych
z terenu parkingu;
b) do czasu budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Karwicy, ścieki socjalno-bytowe gromadzić w szczelnych pojemnikach bezodpływowych o łącznej pojemności min. 250 m3 do czasu ich odbioru przez wozy asenizacyjne.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Tego typu inwestycje nie są zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii
przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na lokalizację modernizowanego pomostu, nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II. Nie stwierdzam konieczności:

1. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania na terenie
otaczającym omawianą inwestycję.

2. wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie zachodzi konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

III. Nie nakładam obowiązku na Pana Stanisława Mireckiego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

IV. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.


Uzasadnienie

Pan Stanisław Mirecki wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-pensjonatowego, na działce nr 85/11, obręb Karwica, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Z danych zawartych w dostarczonych materiałach wynikało, iż planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), może należeć do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem RDOŚ-28-OON-6635-0011-163/09/ab oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS-4316/34/09 z dnia 16 lipca 2009 r. nałożyli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Postanowieniem nr GN-7624/9/09 z dnia 14 września 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida stwierdził konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak WOOŚ.4242.44.2011.JC z dnia 16 lutego 2011 r. zwróciła się z zapytaniem o zgodność przedmiotowej inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prośbą o wezwanie inwestora do uzupełnienia raportu ooś w zakresie wariantowania przedsięwzięcia, zgodnego z ustaleniami MPZP. Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem ZNS-4316/34-02/09/10/11 z dnia 4 lutego 2011 r. wniósł o uzupełnienie raportu ooś z uwzględnieniem alternatywnego sposobu postępowania ze ściekami (gromadzenie ścieków socjalno-bytowych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, odbieranych przez wozy asenizacyjne), zaproponowanego w przedmiotowym piśmie.
Po wpłynięciu uzupełnienia raportu ooś Urząd Miasta i Gminy przesłał uzupełnienie przedmiotowego raportu. Pismem znak ZNS-4316/34-03/09/10/11 z dnia 11 maja 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wniósł o uzupełnienie przedłożonego uzupełnienia raportu ooś o analizę oraz obliczenia emisji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz hałasu ze środków transportu z uwzględnieniem w/w oddziaływania na zdrowie i życie ludzi przebywających w zasięgu drogi. Tut. Urząd wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu ooś, jednocześnie zwracając się do do regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o zawieszenie przedmiotowego postępowania do momentu otrzymania uzupełnienia raportu ooś. Ponieważ zawieszenia postępowania administracyjnego dokonać może jedynie organ prowadzący postępowanie zmierzające do wydania decyzji administracyjnej, zajęcie stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie jako organu opiniująco-uzgadniającego w przedmiotowej sprawie zostało uzależnione od terminu otrzymania uzupełnienia raportu ooś dotyczącego ww. emisji i rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń w powietrzu.
Dnia 01 czerwca 2011 r. wpłynęło do tut. Urzędu uzupełnienie raportu ooś, które zostało przesłane do odpowiednich instytucji celem uzgodnienia.
Dokonano wnikliwej analizy dokumentacji, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w tym rodzaj i charakterystykę, a także skalę oddziaływania przedsięwzięcia ograniczonego lokalnie do miejsca i okresu realizacji inwestycji. Planowana inwestycja będzie polegała na budowie mieszkalno-pensjonatowego z przeznaczeniem na pobyt rekreacyjno-rehabilitacyjny do 120 gości. W obiekcie będą mieściły się sale do zabiegów rehabilitacyjnych i terapii, sale gimnastyczne, basen kąpielowy, urządzenia wodne, gabinet kosmetyczny, restauracja na 100 osób, pełne zaplecze gastronomiczne oraz sala konferencyjna na 100 osób. Planowany do budowy budynek stanowić będzie dwukondygnacyjny obiekt wolnostojący, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej. Budynek będzie konstrukcji drewniano-betonowej, z okładziną z kamienia naturalnego. Powierzchnia zabudowy wynosić będzie 2 643 m2 z terenu działki 85/11, obręb Karwica, o powierzchni 1,45 ha, będącej własnością inwestora. Obecnie teren ten jest niezabudowany, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na niej lokalizowanie budynku o ww. przeznaczeniu. Przedmiotowa działka położona jest w odległości ok. 700 m od brzegu Jeziora Nidzkiego. Na północ od działki znajduje się duży kompleks leśny, natomiast na wschód (ok. 220 m) i na południe usytuowana jest zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd do zabudowań zapewnia gruntowa droga lokalna, która łączy się z asfaltową droga powiatową Karwica-Kokoszki. Do terenu inwestycji zostanie zapewniony dojazd od strony południowej. Projektowany budynek mieszkalno-pensjonatowy został wkomponowany centralnie w północną część działki wzdłuż ściany lasu. Zagospodarowanie terenu wokół inwestycji będzie wykonane w sposób najmniej zmieniający naturalny krajobraz. Przed wejściem głównym planuje się zlokalizować plac z miejscami parkingowymi (ok. 64 miejsca) oraz rondo z zielenią. Nawierzchnia głównych dojazdów utwardzona będzie produktem Gala do umocnienia nawierzchni wypełnionej żwirem lub drobnym grysem, natomiast w pozostałej części (dojazd do zaplecza kuchennego, dojazd pożarowy) - kratką trawnikową.
Ponadto w ramach inwestycji planuje się wykonać doprowadzenie wody z gminnej sieci wodociągowej, przyłącza energetyczne, instalację grzewcza i klimatyzacyjną (zasilane energia z głębinowych pomp ciepła oraz systemów baterii słonecznych) oraz instalację do oczyszczania i odprowadzania wód opadowo-roztopowych.
W raporcie o oddziaływaniu na środowisko przeanalizowano dwa warianty: wariant W1 - wskazany przez inwestora ze zbiornikami bezodpływowymi umiejscowionymi w północno-zachodniej części działki oraz wariant W2 - alternatywny, który różni się od wariantu 1 tylko lokalizacją zbiorników bezodpływowych w południowej części działki. Przy założeniu ilości dziennie odprowadzanych ścieków- 25 m3 oraz możliwości gromadzenia ścieków na okres do 10 dni, ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w zbiornikach o łącznej pojemności min. 250 m3, a następnie odbierane przez wozy asenizacyjne i przewożone do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rucianem-Nidzie, oddalonej od inwestycji ok. 12,5 km.
Z uwagi na lokalizację zbiorników bezodpływowych poza OChK Puszczy i Jezior Piskich oraz z dala od zabudowy wsi Karwica, wariant inwestora W1 oceniono jako najkorzystniejszy dla środowiska ze względu na brak ingerencji w ww. obszar oraz mniejsze oddziaływanie akustyczne (np.: podczas pracy wozów asenizacyjnych pompujących zawartość zbiorników). Ponadto przy wskazanej przez inwestora lokalizacji zbiorników istnieją większe możliwości ewentualnego ekranowania tego miejsca pasem drzew i krzewów, celem zminimalizowania uciążliwości akustycznych na projektowany budynek mieszkalno-pensjonatowy oraz okoliczną zabudowę letniskową. Dojazd wozów asenizacyjnych zapewniony będzie w obu wariantach, asfaltową drogą powiatową Karwica-Kokoszki i gruntową drogą lokalną prowadzącą do pensjonatu (dz. nr 85/4). Istnieje również możliwość rozważenia dojazdu drogą leśną (na odcinku ok. 150 m) od drogi gminnej Karwica - Ruciane-Nida.
Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza, emisją hałasu oraz wytwarzaniem odpadów.
Place manewrowe i składowiska oraz zaplecza administracyjno-socjalne zorganizowane zostaną w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, z dala od drzew, bez konieczności ich usuwania. Ponadto maszyny budowlane nie mogą być parkowane w zasięgu koron drzew. Odpady, materiały budowlane, a także środki chemiczne nie będą składowane w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. Podczas budowy inwestor został zobowiązany do zachowania wszelkich środków ostrożności przeciwdziałającym przedostawaniu się substancji ropopochodnych do środowiska.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia hałas będzie miał zasięg lokalny, lecz może charakteryzować się dużym natężeniem. Źródłem hałasu będzie głównie transport materiałów budowlanych, praca urządzeń i maszyn budowlanych. Prace budowlane wykonywane będą w godzinach dziennych tj. od 6:00 do 22:00. Natomiast oddziaływanie akustyczne podczas eksploatacji będzie związane ze zwiększonym ruchem samochodowym, jak i samym użytkowaniem pensjonatu. Przeprowadzona w Raporcie analiza prognostycznych wielkości i zasięgu emisji hałasu z terenu planowanego przedsięwzięcia, w przyjętym do realizacji wariancie W1 wykazała, że nawet przy maksymalnym obciążeniu środowiska środkami transportu, w tym ciężkiego (tabor asenizacyjny) emisja hałasu z terenu projektowanego obiektu nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych standardów zarówno dla pory dnia jak i nocy.
Planowane przedsięwzięcie w fazie jego realizacji może stanowić źródło zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego powstającego w trakcie wykonywania robót ziemnych, pracy maszyn budowlanych i transportu samochodowego. Prace budowlane wykonywane będą przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, zaopatrzonego w wyposażenie ograniczające zapylenie powietrza. Powstające ilości zanieczyszczeń i pyłu nie będą powodować oddziaływania poza terenem budowy, do którego inwestor posiada prawo własności. Na etapie eksploatacji obiekt będzie również źródłem zanieczyszczeń w związku z ruchem pojazdów, jednakże ich poziom nie spowoduje ponadnormatywnej uciążliwości projektowanej inwestycji spowodowanej emisją zanieczyszczeń do powietrza, co potwierdzają przeprowadzone w Raporcie prognostyczne obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych z terenu projektowanego przedsięwzięcia oraz rozprzestrzeniania się ww. zanieczyszczeń w powietrzu. W celu minimalizacji oddziaływania na jakość powietrza, do ogrzewania pomieszczeń i wody stosowane będą pompy ciepła i system kolektorów słonecznych.
Odpady powstałe w czasie robót budowlanych oraz w trakcie eksploatacji inwestycji będą segregowane i składowane w sposób selektywny, a następnie przekazywane odbiorcy odpadów. Ścieki socjalno – bytowe z terenu budowy odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, którego zawartość będzie na bieżąco wywożona do zewnętrznej oczyszczalni. Prace budowlane wykonywane będą przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie niepowodującego zagrożenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (np.: wyciekami oleju, substancjami ropopochodnymi).
Planuje się, że ścieki sanitarno – bytowe powstające z działalności pensjonatu będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożonych do oczyszczalni ścieków w Rucianem-Nidzie. Powyższe rozwiązanie gospodarki ściekowej podyktowane zostało zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Karwica, z którego wynika, że odprowadzanie ścieków z omawianej działki możliwe jest do projektowanej oczyszczalni ścieków (w Karwicy III) ze zrzutem oczyszczonych wód do rzeczki Turoślanki, poprzez projektowaną sieć kanalizacji z przepompowniami ścieków. Jednakże, do czasu wybudowania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, ww. dokument dopuszcza gromadzenie ścieków bytowo-gospodarczych w lokalnych szczelnych zbiornikach bezodpływowych i okresowe ich wywożenie do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruciane-Nida.
Wody opadowe i roztopowe z dachów i dróg dojazdowych będą odprowadzane do gruntu lub zbiorników wodnych bez oczyszczania. Sieć odprowadzająca ww. wody będzie podłączona do zespołu podziemnych skrzynek retencyjno- rozsączających (310 szt). Do oczyszczania wód opadowych z terenu parkingu samochodowego zastosowany będzie separator substancji ropopochodnych.
Z uwagi na rodzaj i charakter przedsięwzięcia, jego wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz ograniczony będzie przestrzennie do terenu pod planowaną inwestycję, tj. obiektu pensjonatu oraz podziemnych zbiorników bezodpływowych a także systemu rozsączającego wody opadowe. Po zakończeniu prac budowlanych odtworzone zostanie, w możliwie największym stopniu pokrycie terenu. Wierzchnia warstwa ziemi zostanie usunięta i składowana osobno, a po zakończeniu realizacji inwestycji, rozplantowana na powierzchni ziemi. Z uwagi na lokalizację obiektu – pomiędzy istniejącą zabudową a ścianą lasu – jego bryła nie powinna negatywnie wpływać na odbiór przestrzeni krajobrazu kulturowego.
Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich oraz zamknięcie się oddziaływania w granicach terenu stanowiącego własność inwestora, instalacja nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcie brak jest zabytków chronionych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Najbliżej znajdujący się obiekt zabytkowy to zlokalizowany w odległości ok. 830 m od inwestycji cmentarz ewangelicki we wsi Karwica.
Teren inwestycji – działka nr 85/11 ma charakter otwarty z roślinnością niską – zbiorowisko łąk częściowo wykorzystywanych jako ekstensywne pastwiska lub ekstensywne łąki dwukośne, a częściowo nieużytkowane. Sąsiadująca od wschodu z omawianym terenem działka nr 80 ma podobny charakter z obniżeniem w jej środkowej części wypełnionym okresowo stagnującą wodą. Z pozostałych stron teren pod inwestycję otoczony jest kompleksem leśnym ze zwartym, ok. 60-letnim drzewostanem z dominacją sosny zwyczajnej i pojedynczą domieszką brzozy brodawkowatej. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (PLB280008) oraz w odległości ok. 600 m od Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Piska (kod obszaru PLH280048). Południowo-wschodnia część działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, który ustanowiony został rozporządzeniem Nr 151 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2008 r., Nr 179, poz. 2636). Jednakże realizacja inwestycji, tj. budowa budynku mieszkalno-pensjonatowego oraz lokalizacja zbiorników bezodpływowych nie będzie odbywała się w ww. obszarze.
W celu określenia oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, przeprowadzono inwentaryzację zwierząt lądowych wraz z rozpoznaniem ich siedlisk oraz inwentaryzacje siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin. Na podstawie przeprowadzonych badań w terenie nie stwierdzono, w granicach analizowanej działki, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, występowania siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa). Wśród występującej na ww. działce roślinności nie stwierdzono gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz objętych ochroną prawna na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764). Po zakończeniu prac budowlanych, w miejscach zniszczenia roślinności, wykonana zostanie zieleń urządzoną, do której wykorzystane bedą tylko rodzime gatunki drzew, spójne z krajobrazem lokalnym.
Na terenie objętym inwestycją nie odnotowano występowania płazów. Analiza siedlisk wskazuje, że w miejscu lokalizacji inwestycji brak jest dogodnych warunków dla kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Wobec powyższego realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy warunków życia herpetofauny w obszarze SOOS Ostoja Piska. Badania w terenie nie wykazały obecności ssaków na analizowanym terenie. Natomiast w przypadku ssaków zasiedlających teren wokół miejsca inwestycji, obecność ludzi, hałas i wibracje, będą stanowić istotny czynnik płoszący. Z uwagi na otwarty charakter działki, przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływać na populację nietoperzy. Na obszarze tym brak jest schronień letnich lub zimowych tej grupy zwierząt.
Na zinwentaryzowanym terenie nie odnotowano gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30.11.2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Natomiast gniazdo bociana białego stwierdzono w odległości około 350 m i jedną parę gąsiorka odnotowano w odległości ok. 200 m od inwestycji, jednakże realizacja inwestycji nie wpłynie na ich dalsze gniazdowanie. Ponadto na analizowanej działce stwierdzono sporadyczne żerowanie żurawia oraz bociana białego. Żerowisko zostało uznane za suboptymalne, nie wykorzystywane intensywnie w okresie lęgowym. Lokalizacja działki, tj. bliskość zabudowy mieszkaniowej oraz letniskowej powoduje, że analizowana działka oraz jej najbliższe otoczenie nie są dogodnym miejscem żerowiskowym dla gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 200 Puszcza Piska. Zgodnie z wnioskami wynikającymi z treści raportu ooś, realizacja inwestycji nie jest czynnikiem zagrażającym populacjom ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 oraz nie wpłynie negatywnie na integralność tego obszaru. Niemniej jednak, w sentencji niniejszego postanowienia zalecono prowadzić prace budowlane poza sezonem lęgowym, tj. w okresie od 1 września do 15 marca.
Z uwagi na rodzaj, skalę inwestycji oraz jej punktowy charakter i oddalenie od stwierdzonych cennych płatów siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000, przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz na cele i przedmiot ochrony, jak również nie naruszy integralności obszarów Natura 2000.
Z uwagi na fakt, że posiadane na etapie niniejszego uzgodnienia informacje na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego wpływ na środowisko, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutków dla obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody oraz nie istnieje ryzyko kumulowania się oddziaływań, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…) stwierdził, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli organ administracji architektoniczno – budowlanej uzna, że we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, może stwierdzić o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu, jednocześnie określając jego zakres.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przy należytym wypełnieniu warunków wymienionych w sentencji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS-4316/34-04/09/10/11 z dnia 26 lipca 2011 r. wyraził pozytywną opinię z zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, określając jednocześnie warunki jego realizacji.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak WOOŚ.4242.44.2011.JC z dnia 29 lipca 2011 r. uzgodniła realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie W.
Uwzględniając brak znaczącego wpływu inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000 określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.Otrzymują:
1. Stanisław Marecki
2. Danuta Marecka
3. Krzysztof Lubaczewski
4. Lesław Gleba
5. Nadleśnictwo Maskulińskie
6. BIP + tablica urzędowa UMiG
7. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Starostwo Powiatowe w Piszu
Wydział Ochrony ŚrodowiskaZałącznik Nr 1 do decyzji nr GN-7624/9/09/10/11
o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku mieszkalno-pensjonatowego z przeznaczeniem na pobyt rekreacyjno-rehabilitacyjny, z możliwością przyjęcia jednorazowo do 120 gości. Obiekt będzie spełniał funkcje: rehabilitacyjną (sale do zabiegów i terapii, sale gimnastyczne), hydroterapii i sauny (basen kąpielowy, urządzenia wodne), kosmetyczną (gabinet kosmetyczny), gastronomiczną (restauracja na 100 osób, pełne zaplecze gastronomiczne), konferencyjno-szkoleniową (sala konferencyjna na 100 osób).
Projektowany budynek to obiekt wolnostojący, 2-kondygnacyjny z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Powierzchnia zabudowy wynosić będzie 2 643 m2, wysokość
obiektu – 13,50 m.
Obiekt zostanie zlokalizowany centralnie w północnej część działki, wzdłuż ściany lasu. Przed wejściem głównym zaprojektowano plac z miejscami parkingowymi oraz okrągłe rondo z zielenią. Zagospodarowanie terenu wokół budynku będzie wykonane w sposób minimalnie zmieniający naturalny krajobraz. Przewidziano utwardzenie nawierzchni dojazdów produktem Gala do umocnienia nawierzchni wypełnionej żwirem lub drobnym grysem w części centralnej (dojazd główny i rondo), a na pozostałej powierzchni kratką trawnikową (dojazd do zaplecza kuchennego z placem manewrowym i dojazd pożarowy oraz miejsca parkingowe) Powierzchnia biologicznie czynna dla utwardzonej w ten sposób nawierzchni wynosić będzie około 90%. Maksymalna liczba miejsc parkingowych -64 miejsca.
Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks II, zatwierdzonego uchwałą nr XXXI/29/2001 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 27 marca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 47, poz. 755). Teren działki nr 85/11 położonej w Karwicy, gmina Ruciane-Nida, oznaczonej:
-w części symbolem 29 MP – teren o predyspozycjach do lokalizacji budynku mieszkalno
pensjonatowego. Zamiennie dopuszcza się wzniesienie jednego budynku letniskowego o powierzchni zabudowy do 90 m2 oraz zalesienie północnej części działki. Możliwość podłączenia się do projektowanej sieci kanalizacyjnej tylko poprzez indywidualną, własną
przepompownię ścieków,
-w części symbolem 7 KD – istniejące drogi pieszo-jezdne o nawierzchni gruntowej szerokości min. 5 m z projektowanymi placami nawrotowymi.
Przedmiotowa działka wykorzystywana jest głównie jako miejsce rekreacji indywidualnej. Działki przylegające od południa, wzdłuż drogi stanowiącej dojazd do działki, zabudowane są budynkami mieszkalnymi. Cała powierzchnia działki jest regularnie koszona. Z uwagi na niewielkie zróżnicowanie jakościowe gatunków oraz wysoką homogenność siedliska, jakim charakteryzuje się występujące tu zbiorowisko łąkowe, a także z uwagi na antropogeniczne przekształcenie terenu działki, teren ten nie stwarza dogodnych warunków gniazdowych dla ptaków – inwentaryzacja terenowa nie wykazała gniazdowania ptaków na terenie analizowanej działki, choć stosunkowo atrakcyjnym dla nich miejscem występowania były otaczające działkę tereny leśne. Dodatkowo teren przeznaczony pod inwestycję przylega do istniejącej zabudowy – a więc terenów również użytkowanych przez człowieka.
Planuje się, że ścieki sanitarno – bytowe powstające z działalności pensjonatu będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożonych do oczyszczalni ścieków w Rucianem-Nidzie. Powyższe rozwiązanie gospodarki ściekowej podyktowane zostało zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Karwica, z którego wynika, że odprowadzanie ścieków z omawianej działki możliwe jest do projektowanej oczyszczalni ścieków (w Karwicy III) ze zrzutem oczyszczonych wód do rzeczki Turoślanki, poprzez projektowaną sieć kanalizacji z przepompowniami ścieków. Jednakże, do czasu wybudowania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, ww. dokument dopuszcza gromadzenie ścieków bytowo-gospodarczych w lokalnych szczelnych zbiornikach bezodpływowych i okresowe ich wywożenie do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruciane-Nida.

Wariant I: W wariancie tym rozwiązania gospodarki ściekowej będzie polegało na skierowaniu generowanych podczas eksploatacji obiektu mieszkalno – pensjonatowego ścieków socjalno – bytowych z lokalnej sieci sanitarnej do szczelnych zbiorników bezodpływowych o łącznej pojemności 200 m3. Zakłada się, że system ten będzie zbudowany z czterech zbiorników podziemnych o pojemności 50 m3 każdy. Lokalizację tych zbiorników w przedmiotowym wariancie wskazuje się w północno – zachodniej części działki nr 85/11, a transport nieczystości drogą leśną zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie, która na odcinku około 100 m ma połączenie z drogą publiczną na kierunku Karwica – Krzyże - Ruciane – Nida.


Wskazana w wariancie lokalizacja zbiorników charakteryzuje się:
• położeniem w bezpośrednim sąsiedztwie zwartego drzewostanu leśnego stanowiącego naturalny filtr aerosanitarny;
• możliwością wprowadzenia dodatkowego pasa zieleni od strony budynku mieszkalno – pensjonatowego;
• wyznaczona część nieruchomości nr 85/11 na lokalizację zbiorników w tym wariancie pozwala na perspektywiczną analizę montażu wysokosprawnego systemu oczyszczania ścieków z zastosowaniem drenażu rozsączającego oczyszczone ścieki w obrębie nieruchomości należącej do Inwestora, bez ingerencji w środowisko wodne wód powierzchniowych;
• wyznaczona lokalizacja z uwagi na odległość, nie będzie generowała nadmiernych uciążliwości dla użytkowników obiektu podczas opróżniania zbiorników;
• kierunkiem ruchu wozów asenizacyjnych droga leśną (po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą terenu – Inwestor posiada wstępna aprobatę możliwości korzystania z wyznaczonego szlaku);
• brak zabudowy mieszkalnej na wyznaczonym kierunku ruchu;


Data powstania: czwartek, 8 wrz 2011 14:18
Data opublikowania: czwartek, 8 wrz 2011 10:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 wrz 2011 13:42
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3873 razy