BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 88 ust 3,
a także art. 68 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt. 103 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafała Ropiaka, po otrzymaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4219.314.2011.MP z dnia 3 sierpnia 2011 r oraz opinii Warmińsko-Mazurski Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.11.2011 z dnia 28 lipca 2011 r.

p o s t a n a w i a m


odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w istniejącym gospodarstwie rolnym, na działce nr 311/2, obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.

u z a s a d n i e n i e


Pan Rafał Ropiak. wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w istniejącym gospodarstwie rolnym, na działce nr 311/2, obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Z danych zawartych w dostarczonych materiałach wynikało, iż planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 103 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) może należeć do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida, obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 – Ostoja Piska (PLH280048) oraz w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „Puszcza Piska” (kod obszaru: PLB280008) utworzonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, z późn. zm.).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WOOŚ.4219.314.2011.MP z dnia 3 sierpnia 2011 r wyraził opinię iż przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do § 2 ust. 1 pkt 7, jak również do § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), a tym samym brak jest podstawy prawnej do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Warmińsko-Mazurski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS.9083.11.2011 z dnia 28 lipca 2011 r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Z akt sprawy wynika, że przedsięwzięcie polega na budowie nowego budynku inwentarskiego w istniejącym gospodarstwie rolnym do hodowli bydła mlecznego, produkcji mleka oraz hodowli młodzieży. Docelowa obsada w nowej oborze będzie wynosiła 32-35 DJP w systemie ściołowym, uwięzionym. Aktualna obsada krów mlecznych w gospodarstwie wynosi 18 DJP i odbywa się w istniejącej starej oborze w systemie ściołowym, uwięzionym. Nowy budynek inwentarski przejmie wszystkie funkcje dotychczasowej obory. Obornik będzie usuwany okresowo, przechowywany obok obory na płycie gnojowej, następnie wykorzystywany do nawożenia własnych i dzierżawionych gruntów ornych (ok. 30 ha). Magazynowanie gnojowicy w zbiorniku zamkniętym o pojemności ok. 110 m². jak wynika z załączonej mapy, sąsiednie działki stanowią grunty rolne i nieużytki.
Dokonano wnikliwej analizy dokumentacji, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w tym rodzaj i charakterystykę, a także skalę oddziaływania przedsięwzięcia ograniczonego lokalnie do miejsca i okresu realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanej działalności, także skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na istniejące walory przyrodnicze i krajobrazowe. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spójności sieci Natura 2000.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono ponadto, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe.
Tym samym należy stwierdzić, że nie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.


Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Data powstania: poniedziałek, 29 sie 2011 14:23
Data opublikowania: czwartek, 8 wrz 2011 10:52
Data przejścia do archiwum: środa, 14 wrz 2011 10:50
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2320 razy