BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO W M-GOPS W RUCIANEM-NIDZIE

Znak: MGOPS – 0717-1/18/11
Liczba wolnych etatów – 1
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie.

Stanowisko pracy jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z projektem pn. „W stronę aktywnej integracji” realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

I Miejsce wykonywania pracy
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie.

II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika socjalna lub społeczna, socjologia, polityka społeczna bądź ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej lub pracy socjalnej.

III Wymagania dodatkowe:
1. W zakresie niezbędnej wiedzy: znajomość metod i technik interwencji socjalnej i pracy opiekuńczej; wiedza z zakresu prawa i zasad funkcjonowania pomocy społecznej, znajomość przepisów Kodeksu postępowania cywilnego; znajomość prowadzenia dokumentacji w projektach POKL; umiejętność obsługi aplikacji PEFS;
2. W zakresie umiejętności zawodowych i ogólnych: umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych, umiejętność prowadzenia obserwacji, dokonywania analizy oraz formułowania wniosków i projektowania działań pomocowych; podstawowa znajomość z problematyki przepisów prawa, problemów opiekuńczych i poradnictwa zawodowego; umiejętność współpracy z przedstawicielami innych zawodów, instytucji oraz z wolontariuszami; okazywania empatii, prowadzenia mediacji i negocjacji; aktywizowania społeczności lokalnej, a także dokonywania analizy dokumentów oraz ich właściwej interpretacji, w dostosowaniu do konkretnej sytuacji podopiecznych;
3. W zakresie preferowanych cech osobowościowych oraz predyspozycji: łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych; otwartość na ludzi i ich problemy; opiekuńczość; troskliwość, bezstronność; samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego
1. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań pomocy społecznej na terenie objętym działaniem Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
2. Przygotowanie wniosków wraz z dokumentami w zakresie przyznawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danego środowiska.
3. Organizowanie i prowadzenie we współdziałaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy i organizacjami społecznymi działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku starszym oraz inwalidów niezdolnych do pracy.
4. Współdziałanie ze służbą zdrowia i placówkami pomocy społecznej oraz pracownikami socjalnymi innych instytucji w zakresie realizacji świadczeń na rzecz osób kwalifikujących się do pomocy społecznej. Prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu pn. „W stronę aktywnej integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
a) wybór osób do udziału w projekcie,
b) zawarcie i realizacja kontraktów socjalnych z w/w osobami,
c) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu,
d) przedkładanie Kierownikowi M-GOPS oraz innym upoważnionym osobom informacji z przebiegu realizacji projektu,
e) współpraca z instytucjami i osobami zaangażowanymi do projektu (tj. instytucjami szkoleniowymi, psychologami/terapeutami) prowadzącymi poszczególne szkolenia/zajęcia na podstawie zawartych umów,
f) przestrzeganie założeń projektu.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Z osobą, która zostaną wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony – zgodnie z okresem realizacji projektu pn. „W stronę aktywnej integracji”, tj. do dnia 31.12.2011r.

VII. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik Socjalny” lub przesłać listem, w terminie do 12 września 2011r. na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie Al. Wczasów 4 pok. 21, tel.0-87 423-62-30. Liczy się data wpływu.

Zbigniew Janusz Opalach

Burmistrz Miasta i Gminy
Ruciane – Nida
Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2011 12:55
Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2011 13:42
Data przejścia do archiwum: środa, 14 wrz 2011 10:50
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2649 razy