BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.73.2011
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, iż w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przeniesieniu i odbudowie zabytkowego kompleksu leśniczówki Zdróżno wraz z adaptacją, nałożył na inwestora na podstawie art. 96 ust. 1, 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm./, obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie przewidzianych prawem dokumentów w celu przeprowadzenia przez Niego postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Jednocześnie zawiadamiam, iż na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) przedmiotowe postępowanie ulega zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego.
Data powstania: środa, 7 wrz 2011 09:23
Data opublikowania: środa, 7 wrz 2011 12:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 wrz 2011 07:33
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1850 razy