BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

1.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 192/334, o pow. 722 m2 cena wywoławcza 20.700,00 zł, wadium 2.000,00 zł 2.działka nie zabudowana ozn nr geod. 192/333, o pow. 807 m2 cena wywoławcza 23.100,00 zł, wadium 2.300,00 zł 3.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 192/331, o pow. 871 m2 cena wywoławcza 25.000,00 zł, wadium 2.500,00 zł 4.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 192/330, o pow. 761 m2 cena wywoławcza 22.000,00 zł, wadium 2.200,00 zł 5.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 192/321, o pow. 567 m2 cena wywoławcza 16.300,00 zł, wadium 1.600,00 zł 6.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 192/329, o pow. 727 m2 cena wywoławcza 21.000,00 zł, wadium 2.100,00 zł
GKI-72241/10/05 Ruciane-Nida, dnia 2005.02.21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Rucianem-Nidzie, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionych:
1.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 192/334, o pow. 722 m2
cena wywoławcza 20.700,00 zł, wadium 2.000,00 zł
2.działka nie zabudowana ozn nr geod. 192/333, o pow. 807 m2
cena wywoławcza 23.100,00 zł, wadium 2.300,00 zł
3.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 192/331, o pow. 871 m2
cena wywoławcza 25.000,00 zł, wadium 2.500,00 zł
4.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 192/330, o pow. 761 m2
cena wywoławcza 22.000,00 zł, wadium 2.200,00 zł
5.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 192/321, o pow. 567 m2
cena wywoławcza 16.300,00 zł, wadium 1.600,00 zł
6.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 192/329, o pow. 727 m2
cena wywoławcza 21.000,00 zł, wadium 2.100,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 marca 2005 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.

1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 22 marca 2005 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT . Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6.W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju


Data powstania: poniedziałek, 21 lut 2005 11:25
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lut 2005 11:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 mar 2005 08:23
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3500 razy