BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Nasz znak : PNO.7624.10.09.10.11 Ruciane-Nida, dn. 7 września 2011 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt. 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi powiatowej nr 1646N N na odcinku dł. 1785 mb na terenie gminy Ruciane-Nida. Początek opracowania łączy się z istniejącym odcinkiem tej samej drogi o nawierzchni bitumicznej w m. Końcewo, koniec natomiast w m. Głodowo na skrzyżowaniach dróg gminnych. . Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 89/6, 550/2, 550/3, 550/4, 551, 553, 65/1, 65/2, 67/1, 68/1, 126/5, 128, 129, 130/2, 137/3, 141, 126/6, 11/2, 15/4, 8/5, obręb Końcewo, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000 oraz na działce nr 2/1, obręb Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, po otrzymaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4242.91.2011.AB z dnia 23 sierpnia 2011 r. oraz opinii Warmińsko-Mazurski Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.4316/40-01/10/11 z dnia 20 lipca 2011 r.


ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego przebudowie drogi powiatowej nr 1646N N na odcinku dł. 1785 mb na terenie gminy Ruciane-Nida. Początek opracowania łączy się z istniejącym odcinkiem tej samej drogi o nawierzchni bitumicznej w m. Końcewo, koniec natomiast w m. Głodowo na skrzyżowaniach dróg gminnych. . Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 89/6, 550/2, 550/3, 550/4, 551, 553, 65/1, 65/2, 67/1, 68/1, 126/5, 128, 129, 130/2, 137/3, 141, 126/6, 11/2, 15/4, 8/5, obręb Końcewo, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000 oraz na działce nr 2/1, obręb Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, i jednocześnie:

I. Określam:

1. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.


1. w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00;
2. ograniczyć do minimum zajęcie terenu;
3. zdjętą warstwę humusu odpowiednio zdeponować i wykorzystać do zadarniania skarp i nasypów nowej korony drogi;
4. nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;
5. odkryte korzenie drzew zabezpieczyć przed przesuszeniem poprzez osłonięcie ściany wykopu od strony drzewa warstwą torfu i folii oraz utrzymywać torf w stanie wilgotnym;
6. zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować w oddali od istniejącego zadrzewienia;
7. teren baz transportowych i składu materiałów należy utwardzić i uszczelnić;
8. ścieki socjalno – bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość powinna być usuwana przez uprawnione podmioty,
9. zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren robót uporządkować oraz przywrócić do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego;
10. prace budowlane prowadzić z zachowaniem ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, podziemnych i gleby; na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw) i syntetycznych (np.: olejów);
11. po zakończeniu każdego kolejnego odcinka drogi należy jak najszybciej przeprowadzić prace porządkowe, zmierzające do zrekultywowania terenów zniszczonych w trakcie prac budowlanych oraz wywiezienia wszystkich czasowych elementów budowy;
12. organizować roboty w taki sposób, aby zapobiegać lub minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych;
13. wszystkie powstające odpady w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstawania;
14. powstające odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
15. wody opadowe z korony drogi odprowadzać do gruntu na przyległym terenie;
16. w trakcie prac unikać tworzenia okresowych zastoisk wodnych mogących być potencjalnymi miejscami rozrodu płazów (od początku marca do końca maja);
17. wycinkę przydrożnych drzew i krzewów przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków tj. w okresie jesienno-zimowym od 1 września do 1 marca;
18. wszelkie prace prowadzone w ciągu odcinka od km 10+300 do km 11+500 należy przeprowadzić poza ww. sezonem lęgowym, przy czym przed ich rozpoczęciem należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w strefie ochrony;
19. prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej przeprowadzić możliwie w jak najkrótszym czasie
20. zapewnić skuteczność działania wszystkich urządzeń i rozwiązań technicznych, aby ewentualne uciążliwości mieściły się w granicach terenu , do którego inwestor ma tytuł prawny
21. zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem


3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

a) na planowanym do rozbudowy odcinku drogi ograniczyć wycinkę drzew do 710 sztuk;
b) zaprojektować spadki poprzeczne nawierzchni drogi w sposób pozwalający na skuteczne odwodnienie drogi do gruntu na przyległym terenie;
c) w km 10+700 wymienić przepust pod koroną drogi, ze ściankami monolitycznymi na wlocie i wylocie;

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Tego typu inwestycje nie są zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii
przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na lokalizację modernizowanego pomostu, nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II. Nie stwierdzam konieczności:

1. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania na terenie
otaczającym omawianą inwestycję.

2. wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie zachodzi konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

III. Nie nakładam obowiązku na Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

IV. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.


Uzasadnienie

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1646N N na odcinku dł. 1785 mb na terenie gminy Ruciane-Nida. Początek opracowania łączy się z istniejącym odcinkiem tej samej drogi o nawierzchni bitumicznej w m. Końcewo, koniec natomiast w m. Głodowo na skrzyżowaniach dróg gminnych. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 89/6, 550/2, 550/3, 550/4, 551, 553, 65/1, 65/2, 67/1, 68/1, 126/5, 128, 129, 130/2, 137/3, 141, 126/6, 11/2, 15/4, 8/5, obręb Końcewo, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000 oraz na działce nr 2/1, obręb Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Z danych zawartych w dostarczonych materiałach wynikało, iż planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), może należeć do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS-4316/40/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem RDOŚ-28-OON-6635-0011-184/09/ab z dnia 14 września 2009 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Postanowieniem nr GN-7624/10/09 z dnia 15 października 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida stwierdził konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego, podając do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, po czym, został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.
Pismem z dnia 26.07.2011 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, wezwał inwestora do uzupełnienia raportu, ponieważ nie zawierał on wszystkich informacji wymaganych art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Dnia 3 sieprnia 2011 r. wpłynęło do tut. Urzędu uzupełnienie raportu ooś, które zostało przesłane do odpowiednich instytucji celem uzgodnienia.
Zgodnie z treścią przedłożonej dokumentacji, przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1646 N na odcinku Końcewo - Głodowo od km 10+215 do km 11+952, położonej w obrębie Końcewo, gmina Ruciane-Nida.
Droga powiatowa Wejsuny - Głodowo łączy msc. Głodowo z msc. Ruciane-Nida. Planowany do przebudowy odcinek drogi długości 1737 m i szerokości pasa drogowego nie przekraczającego 6 m, posiada nawierzchnię gruntową o nieustalonej geometrii i w złym stanie technicznym.
Projektowana droga przebiegać będzie po śladzie istniejącej drogi. Szerokość korony drogi wyniesie od 6,5 m do 7,0 m a szerokość jezdni od 5,0 m do 5,5 m. Jezdnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego na podbudowie z betonu i kruszywa łamanego. Pobocza drogi o szerokości 0,75 m oraz zjazdy wykonane zostaną ze stabilizowanego mechanicznie łamanego kruszywa oraz żwiru. W ramach przedsięwzięcia dopasowana zostanie niweleta drogi do istniejącego terenu, wykonana zostanie korekta łuków oraz wymieniony zostanie przepust pod koroną drogi w km 10+700.
Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie z emisją substancji do powietrza, emisją hałasu i drgań, wytwarzaniem ścieków oraz odpadów, a także oddziaływać będzie na gleby i krajobraz.
Czasowe oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie miało zaplecze budowy, które powinno być zlokalizowane w oddali od istniejącego zadrzewienia. Zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Teren magazynu materiałów budowlanych oraz miejsce czasowego postoju maszyn budowlanych powinien być utwardzony i zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw) i syntetycznych (np.: olejów). Zaplecze budowlane powinno być wyposażone w sanitariaty i pojemniki na odpady komunalne. Po zakończeniu prac teren zostanie zrekultywowany i przywrócony do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne w otoczeniu drzew i krzewów przewidzianych do pozostawienia, prowadzić należy z zachowaniem szczególnej ostrożności, w sposób zapobiegający uszkodzeniu ich korzeni. W celu zabezpieczenia odkrytych korzeni przed przesuszeniem, należy osłonić ściany wykopu od strony drzewa warstwą torfu i np. folii oraz utrzymywać wilgoć w warstwie torfu. Nie należy składować urobku z wykopów, ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew.
Po zakończeniu każdego kolejnego odcinka drogi należy jak najszybciej przeprowadzić prace porządkowe, zmierzające do zrekultywowania terenów zniszczonych w trakcie prac budowlanych oraz wywiezienia wszystkich czasowych elementów budowy.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gruntowej nie przewiduje się demontażu oraz rozbiórki elementów konstrukcyjnych, prowadzącej do powstania odpadów. W trakcie prowadzonych prac powstaną odpady w postaci wyciętych drzew oraz masy ziemne. Warstwę humusu należy odpowiednio zdeponować i ponownie wykorzystać po zakończeniu budowy do rekultywacji terenu, umacniania skarp i urządzania terenów zieleni przydrożnej. Powstające odpady socjalno-bytowe (np.: opakowania po żywności spożywanej przez pracowników) należy regularnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich unieszkodliwienie. Szczególnie ważne są działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości oraz minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko (segregacja i odzysk lub unieszkodliwianie). Dlatego też, na inwestora nałożono obowiązek organizowania robót w taki sposób, aby zapobiegać lub minimalizować ilość powstających odpadów, a wszystkie powstające odpady w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstawania.
W trakcie prac budowlanych nadane zostaną spadki poprzeczne i podłużne, dzięki czemu wody opadowe z korony drogi będą odprowadzane do gruntu na przyległym terenie.
Budowa drogi będzie się wiązać ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego i innych urządzeń (np. przy wycince drzew). Hałas będzie miał zasięg lokalny, lecz może charakteryzować się dużym natężeniem. Oddziaływanie ograniczone będzie do konkretnych prac oraz określonych etapów budowy. W związku z powyższym, prace budowlane będą wykonywane tylko w godzinach dziennych (600 ÷ 2200). Ponadto, dla zminimalizowania emisji hałasu powodowanego pracą maszyn, należy stosować sprawne, dobrze konserwowane i posiadające aktualne atesty urządzenia oraz należy unikać równoczesnej pracy urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu. Zakłócenia środowiska akustycznego (hałas i wibracje) związane z przebudową analizowanej odcinka drogi będą miały charakter okresowy i ustąpią w momencie zrealizowania inwestycji.
Z uwagi na charakter prac budowlanych związanych z przebudową przedmiotowej drogi, oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w fazie prowadzenia prac budowlanych nie będzie znaczące. W okresie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości związanych z niezorganizowaną emisją substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Zasięg tego oddziaływania ograniczy się jednak do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter średnioterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Przedmiotowy odcinek drogi w większości przebiega przez teren leśny oraz łąki. Na początkowym i końcowym odcinku drogi zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa. Oddziaływania akustyczne pochodzące z odcinka drogi są niewielkie i nie ulegną zdecydowanym zmianom w przyszłości. W przypadku zmiany nawierzchni drogi, klimat akustyczny w jej otoczeniu się poprawi i nie zachodzi konieczność podjęcia działań minimalizujących oddziaływanie w tym zakresie. Analizując natężenie ruchu na przebudowywanym odcinku drogi i przewidywany wzrost natężenia ruchu stwierdzono, że zarówno po oddaniu drogi do użytkowania, jak i po 10 latach eksploatacji, nie wystąpią w pasie drogowym i poza nim wyższe niż dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza. Właściwe ukształtowanie niwelety drogi i zwiększenie płynności jazdy (m.in. nowa nawierzchnia), wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Planowana inwestycja zakłada wycięcie 710 sztuk drzew, wśród których przeważa sosna, brzoza, świerk, dąb, lipa o średnicy w korze od 9 cm do 21 cm. Wycinka uzasadniona jest koniecznością dopasowania szerokości drogi w liniach rozgraniczających, która powinna zapewnić możliwość umieszczania urządzeń i elementów drogi. Droga publiczna musi spełniać też warunki techniczne, które wskazują na sposób usytuowania drzew (aby w okresie swojej wegetacji nie powodowały niszczenia nawierzchni drogi) oraz odległość drzew od krawędzi jezdni (nie mniejsza niż 3 m). Dlatego też, mimo przebudowy drogi w istniejącym śladzie konieczna jest wycinka drzew w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.
Inwentaryzacja terenowa i oględziny drzew rosnących w sąsiedztwie drogi nie wykazały występowania pachnicy dębowej Osmoderma eremita, ani siedlisk, które mogłyby być przez ten gatunek wykorzystywane. Drzewa przeznaczone do wycinki nie są również siedliskiem chronionych gatunków porostów.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w graniach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Piska (PLB280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133). Przedmiotowa droga przebiega po granicy obszaru Ostoja Piska, który z dniem 10 stycznia 2011 r. stał się obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty. Ponadto, teren przedsięwzięcia położony jest w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 20, poz. 506).
Wymienione wyżej obszarowe formy ochrony przyrody powoływane zostały w celu zachowania pełni różnorodności przyrody, na zasadzie ochrony gatunków i ich siedlisk oraz walorów krajobrazowych. W odniesieniu do rozpatrywanego wariantu inwestorskiego, zakładającego rozbudowę istniejącej drogi, przeprowadzona analiza skutków realizacji i eksploatacji inwestycji na formy ochrony przyrody, zidentyfikowane w zasięgu potencjalnego oddziaływania inwestycji, wykazała brak istotnego wpływu przedsięwzięcia na przedmioty ochrony tych obszarów.
W rejonie planowanej inwestycji występują gatunki roślin objęte częściową ochroną prawną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764): konwalia majowa Convallaria majalis, kruszyna pospolita Fragnula alnus i porzeczka czarna Ribes nigrum, jednakże żadne ze stanowisk nie koliduje z zakresem inwestycji.
Na obszarze objętym inwentaryzacją, zarówno na terenach otwartych jak i leśnych stwierdzono występowanie gatunków płazów objętych ścisłą ochroną gatunkową: rzekotka drzewna Hyla Arborea, ropucha szara Bufo bufo, żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis i żaba jeziorkowa Rana lessone. W celu ich ochrony, podczas prac budowlanych należy unikać tworzenia okresowych zastoisk wodnych, które mogą być potencjalnymi miejscami rozrodu płazów w okresie od marca do końca maja.
Rejon przedmiotowego odcinka drogi powiatowej leży w centrum międzynarodowego ekologicznego obszaru węzłowego 14 M występującego w Puszczy Piskiej. W obszarze inwestycji nie stwierdzono szlaków migracyjnych dużych zwierząt w tym wilka Canis lupus, dla którego ochrony powołano obszar Natura 2000 SOO Ostoja Piska. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi nie stwierdzono korytarzy migracyjnych płazów, gadów i małych ssaków. Z uwagi na spodziewane niewielkie natężenie ruchu pojazdów oraz niedużą szerokość jezdni, nie zachodzi konieczność projektowania przejść dla zwierząt, czy wygradzania drogi siatkami na odcinku przechodzącym przez obszar Natura 2000. Zmodernizowana droga, nie wyposażona w rowy odwadniające na poboczach, nie będzie stanowiła istotnej przeszkody przy przemieszczaniu się zwierząt.
Podczas inwentaryzacji w okresie lęgowym zinwentaryzowano występowanie 41 gatunków ptaków, w tym 7 gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000, są to bocian biały Ciconia ciconia, dzięcioł czarny Dryocopus maritus, gąsiorek Lanius collurio, jarząbek Bonasa bonasia, lerka Lullula arborea, orlik krzykliwy Aquila pomarina i żuraw Grus grus. Obszar, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie, przekształcony jest przez człowieka i nie stanowi szczególnie cennego dla ugrupowań ptaków siedliska. Większość ptaków zasiedlających ten obszar to gatunki pospolite, liczne lub średnio liczne w Polsce.
Na etapie planowanej wycinki części przydrożnych drzew i zakrzewień istnieje możliwość zniszczenia siedlisk lęgowych awifauny związanej z przydrożnymi szpalerami drzew i zakrzewieniami. W związku z tym, drzewa i krzewy należy usuwać w okresie jesienno – zimowym (od 1 września do 1 marca), tj. zanim ptaki zajmą terytoria i przystąpią do lęgów.
Podczas realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem oddziaływania będzie hałas pochodzący z pracy maszyn budowlanych. Zasięg tego oddziaływania, w najbardziej niekorzystnym etapie prowadzenia prac z udziałem hałaśliwych urządzeń, obejmie teren w promieniu ok. 300 m. Powyższe oddziaływanie będzie przenoszone liniowo, zgodnie z ruchem przemieszczających się prac budowlanych i ustąpi w momencie ukończenia prac budowlanych.
W wyniku realizacji inwestycji nie ulegną bezpośredniemu zniszczeniu żadne siedliska zajmowane przez ptaki będące celem ochrony obszaru. Jedynie na etapie prac budowlanych, zlokalizowanych na odcinku od km 10+300 do km 11+500 i przypadających na okres lęgowy ptaków, może dojść do negatywnego oddziaływania inwestycji na obecne w pobliżu drogi stanowisko lęgowe orlika krzykliwego. W związku z powyższym, jak już wcześniej wspomniano, wszelkie prace prowadzone na tym odcinku powinny odbywać się poza sezonem lęgowym ptaków. Stanowisko orlika znajduje się w strefie ochrony całorocznej, która zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej drogi. Z uwagi na zakres prac, w tym planowaną wycinkę drzew w ciągu przedmiotowego odcinka drogi, skutki realizacji inwestycji mogą być zauważalne na terenie strefy ochronnej orlika krzykliwego. Wobec tego, przed rozpoczęciem prac w strefie należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w strefie ochrony.
Ze względu na rodzaj, skalę i zasięg inwestycji drogowej oraz oddalenie przedmiotowego przedsięwzięcia od granic państw sąsiednich, nie będzie wymagane przeprowadzenie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przy należytym wypełnieniu warunków wymienionych w sentencji, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS.4316/40-01/10/11 z dnia 20 lipca 2011 r. wyraził pozytywną opinię z zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, określając jednocześnie warunki jego realizacji.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak WOOŚ.4242.91.2011.AB z dnia 23 sierpnia 2011 r. uzgodniła realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Na etapie postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania wniosków i uwag zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.
Uwzględniając brak znaczącego wpływu inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000 określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.Otrzymują:
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
2. Państwowe Gospodarstwo Leśne w Piszu
3. Starosta Piski
4. Ryszard Wysocki
5. Stefan Kołakowski
6. Bożena Kołakowska
7. Lucyna Kowalczyk
8. Andrzej Radzimiński
9. Anna Radzimińska
10. Helena Horodło
11. Józef Grabski
12. Małgorzata Grabska
13. Maria Szydłowska
14. Zygmunt Zawalich
15. Wiesław Kowalczyk
16. Zofia Kowalczyk
17. Kazimierz Niecewicz
18. Stefan Hahn
19. Danuta Hahn
20. a/a
21. BIP + tablica ogłoszeń UMiG

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Starostwo Powiatowe w Piszu
Wydział Ochrony Środowiska

Sporządził:Załącznik Nr 1 do decyzji nr PNO.7624.10.09.10.11
o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 7 września 2011 r.

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1646 N na odcinku o dł. 1737 m położonej w obrębie Końcewo, gmina Ruciane – Nida. Zleceniodawcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz. Droga powiatowa na odcinku Wejsuny -Głodowo stanowi połączenie wsi Głodowo z Ruciane-Nida. Planowany do przebudowy odcinek drogi posiada aktualnie nawierzchnie gruntową o nieustalonej geometrii i niezadowalającym stanie technicznym.
Nawierzchnia drogi jest zniszczona, zdeformowana, niedostosowana do współczesnych parametrów ruchu drogowego generując znaczne utrudnienia w poruszaniu się pojazdów, których kierowcy niejednokrotnie zmuszeni do omijania przeszkód i rozjeżdżają tereny przyległe. Aktualnie ruch pojazdów na tu odcinku utrzymuje się na poziomie ok 400 poj./dobę a przewidywany stan na 2021 ok. 580 poj./dobę.

Obszar, na którym będzie realizowana inwestycja obejmuje tereny zabudowane i niezabudowane. Są to głównie tereny zagospodarowane rolniczo oraz łąki i w
przeważającej części lasy. Na odcinkach w miejscowościach Końcewo i Głodowo występuje zabudowa mieszkaniowa. Wody z korony drogi zostaną sprowadzone powierzchniowo na przyległy teren przez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych dla trasy drogi i będzie przesiąkać do gruntu. Nie planuje się wykonania rowów przydrożnych.

Założenia projektowe

Odcinek przebudowywanej drogi 1646N rozpoczyna się w miejscowości Końcewo i prowadzi do miejscowości Głodowo.
Parametry techniczne projektu przebudowywanej drogi:

• szerokość projekt. korony drogi – 6,50-7,00 m
• szerokość jezdni -5,00 m-5,50 m
• szerokość poboczy żwirowych-0,75 m
• powierzchnia jezdni 9123,64 m2
• długość odcinka 1737 m

Założenia rozwiązań technologicznych

• kategoria ruchu -KR 1
• konstrukcja nawierzchni jezdni
• podbudowa z betonu B 2,5 grubości 10 cm
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6 cm
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm
• konstrukcja nawierzchni poboczy i zjazdów grubości 10 cm z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
• droga w planie -zgodnie z projektem zagospodarowania. Jezdnia o łukach o
promieniu < od 250 m została poszerzona o 0,50 m od wewnętrznej strony łuku.
Na części łuków i odcinków prostych zastosowano przechyłkę jednostronną 2% . Niweletę drogi zaprojektowano dopasowującją do istniejącego terenu. W km 10+700 projektuje się wymianę przepustu pod koroną drogi. Wlot i wylot przepustu zostanie wykonany ze ściankami monolitycznymi. Rzędne zostały dopasowane do istniejących, po dokonaniu odmulenia cieku przed i za przepustem po 10 m. Wykonany przepust drogowy w okresach letnich zazwyczaj będzie suchy, ponieważ w okresach w letnich następuje wysychanie cieku.

W związku z przebudową drogi zakłada się przeprowadzenie wycinki obejmującej następujące ilości drzew na poszczególnych działkach:

1. 11/5 -170 szt.
2. 15/6 -67 szt.
3. 8/6 -297 szt.
4. 2/4 -176 szt.

Wycinka dotyczy następujących gatunków drzew (głownie młodych o pierśnicy nie
przekraczającej 25 cm):
1. sosna -426
2. świerk -30
3. brzoza -145
4. dąb -55
5. lipa-54

Teren robót zostanie oznakowany zgodnie z „ Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Na czas budowy nie przewiduje się objazdów, istnieje możliwość całkowitego, krótkotrwałego wyłączenia odcinka z ruchu.
Zaplecze techniczne budowy.
• zaplecze techniczne budowy będzie tak zorganizowane, aby zapewniało oszczędne korzystanie z terenu, baza materiałowo sprzętowa zlokalizowana zostanie w miarę możliwości poza obszarem chronionym;
• drogi dojazdowe do obsługi placu budowy wytyczone zostaną w oparciu o istniejącą sieć
szlaków komunikacyjnych;
• place postojowe dla maszyn i środków transportu, zostaną zabezpieczone tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu substancjami ropopochodnymi;

Wariant proponowany przez inwestora zakłada przebudowę drogi o następujących parametrach:

• szerokość projekt korony drogi – 6,50-7,00 m
• szerokość jezdni -5,00 m-5,50 m
• szerokość poboczy żwirowych-0,75 m
• powierzchnia jezdni 9123,64 m2
• długość odcinka 1737 m
• konstrukcja nawierzchni jezdni
• podbudowa z betonu B 2,5 grubości 10 cm
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6 cm
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm
• konstrukcja nawierzchni poboczy i zjazdów grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Przeanalizowano wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz możliwość realizacji racjonalnego wariantu alternatywnego. Przy stwierdzeniu braku możliwości realizacji racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie realizacji projektu według założeń wnioskodawcy.
Na potrzeby analiz do niniejszego opracowania przeprowadzono w 2010 r inwentaryzację
flory (obejmującą identyfikację użytkowania terenu oraz stanowisk roślin i siedlisk chronionych w sąsiedztwie inwestycji) oraz fauny (analizującą występowanie pachnicy dębowej, płazów, gadów i ssaków oraz korytarzy i szlaków migracyjnych zwierząt).
W wyniku inwentaryzacji florystycznej stwierdzono że: w rejonie planowanej inwestycji występują gatunki roślin objęte częściową ochroną prawną, są to: konwalia majowa, kruszyna pospolita, porzeczka czarna. Żadne stanowisko tych roślin nie koliduje z zakresem inwestycji.


• w rejonie km 11+000-11+100, po prawej stronie w odległości min. 20 m w zagłębieniu terenu porasta ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum (siedlisko chronione). W drzewostanie dominuje olsza czarna i czeremcha pospolita, z krzewów liczniej występują porzeczka czarna i kruszyna pospolita. W runie ze względu na wysoki poziom wody liczniej występuje jedynie zachylnik błotny. Na okrajku olsu drzewostan dębowy, w runie podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, kuklik pospolity i kostrzewa leśna.

W wyniku inwentaryzacji faunistycznej stwierdzono występowanie:

• 5 gatunków płazów -wszystkie gatunki objęte są ścisłą ochroną gatunkową
• gatunki gadów -oba gatunki objęte są ścisłą ochroną gatunkową
• 41 gatunków ptaków -38 gatunków objęte jest ścisłą ochroną, a 3 częściową,7 gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000 -bocian biały, dzięcioł czarny, gąsiorek, jarząbek, lerka i orlik krzykliwy.
• nie stwierdzono występowania dużych ssaków (jelenie), stwierdzono występowanie sarny, lisa i dzika
Występowanie gatunków ptaków chronionych w ramach sieci Natura 2000 w rejonie inwestycji przedstawia się następująco:
• bocian biały Ciconia ciconia (L. 1758) -kod gatunku A031
W obszarze inwentaryzacji stwierdzono 1 gniazdo tego gatunku zlokalizowane we wsi Głodowo, które oddalone jest ok. 210 m od realizacji inwestycji (rys. 2, fot. 11). Z uwagi na odległość od gniazda realizacja inwestycji nie będzie stanowić dla niego zagrożenia, nie spowoduje też uszczuplenia obszaru żerowiskowego bociana białego.
• dzięcioł czarny Dryocopus martius (L. 1758) -kod gatunku A236
W obszarze inwentaryzacji stwierdzono 2 stanowiska tego gatunku, w odległości ok. 70 i
220 m od osi planowanej inwestycji. Potencjalnie żadne z stwierdzonych stanowisk nie może być narażone na negatywne oddziaływanie inwestycji. Dzięcioł czarny posiada duży areał terytorium lęgowego i wskazane w zestawieniu lokalizacje obu par (tab. 5) należy umownie traktować jako część obszaru lęgowego (w którym obserwowano zachowania lęgowe ptaków). W drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono dziupli, które były zajęte
przez dzięcioła czarnego.
• gąsiorek Lanius excubitor (L. 1758) -kod gatunku A338
W obszarze inwentaryzacji stwierdzono 4 stanowiska tego gatunku. Miejscem żerowania gąsiorków były głównie obszary terenów otwartych położonych na obrzeżach lasu lub zakrzewień . Potencjalnie żadne ze stwierdzonych stanowisk nie może być narażone na negatywne oddziaływanie inwestycji.
• jarząbek Bonasa bonasia (L. 1758) -kod gatunku A104
W obszarze inwentaryzacji stwierdzono 1 stanowisko tego gatunku, które oddalone było od miejsca inwestycji o ok. 400 m. W związku z znacznym oddaleniem od planowanej inwestycji stanowisko to nie będzie narażone na negatywne oddziaływanie inwestycji.
• lerka Lullula arborea (L. 1758) -kod gatunku A246
W obszarze inwentaryzacji stwierdzono 1 stanowiska tego gatunku na zrębie w odległości ok. 100 m od granic działki planowanej inwestycji.
Realizacja inwestycji nie biedzie stanowić zagrożenia dla siedliska zajmowanego przez
tę parę. orlik krzykliwy Aquila pomarina (L. 1758) -kod gatunku A089
W sąsiedztwie inwestycji stwierdzono terytorium lęgowe 1 pary tego gatunku.
Zlokalizowane ono było w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, w olsie porzeczkowym Lokalizacja ta pierwszy raz została stwierdzona w roku 2008 (obserwacje L. Kleinschmidt). Rewir ten zajęty był też w 2009 roku oraz w sezonie 2010. Podczas kontroli przeprowadzonej 18.06.2011 r. ptaków w terytorium lęgowym nie stwierdzono, a na podstawie wyglądu gniazda można stwierdzić, że nie było ono zajmowane w tym sezonie lęgowym.
• żuraw Grus grus (L. 1758) -kod gatunku A127
W obszarze inwentaryzacji stwierdzono 2 stanowiska tego gatunku (tab. 4, 5 rys. 2), oba w znacznej odległości od miejsca inwestycji ok. 450i 490m. Z uwagi na znaczne oddalenie od inwestycji stanowiska te nie są narażone na znaczące jej oddziaływanie.
Na planowanym do przebudowy odcinku nie stwierdzono szlaków migracyjnych zwierząt.
W wyniku przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na obszary chronione w ramach sieci Natura 2000 stwierdzono, że oddziaływania na etapie budowy i funkcjonowania inwestycji będą nie znaczące dla tych obszarów i obiektów ich ochrony.

Krótkoterminowe oddziaływania inwestycji będą związane z fazą jej realizacji:

• płoszenie zwierząt przez osoby oraz maszyny pracujące przy przebudowie drogi;
• czynnik płoszący zwierzęta obejmować będzie swym zasięgiem obszar działek drogi oraz tereny bezpośrednio przylegającymi do terenu robót – nasilenie tego oddziaływania będzie ograniczone czasowo do okresu realizacji.
• okresowe utrudnienie w przemieszczaniu się drobnych zwierząt związane przekształceniem terenu na placu budowy
• zwiększenie zapylenia podczas prac budowlanych

Długoterminowe oddziaływanie inwestycji będzie związane z eksploatacją drogi:
• emisja hałasu
• płoszenie zwierząt przez ruch pojazdów, szczególnie w porze nocnej


Data powstania: czwartek, 15 wrz 2011 09:36
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2011 19:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 wrz 2011 06:58
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2340 razy