BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
1. Położenie nieruchomości: Ukta, Gmina Ruciane-Nida
2. Numer działki: 205/2
3. Powierzchnia działki: 2.549m2
4. Numer księgi wieczystej: KW 15505
5. Przedmiotem sprzedaży na podstawie Uchwały XII/51/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2011r. jest lokal mieszkalny nr 5, o powierzchni użytkowej 38,41m2, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki, usytuowany na I piętrze budynku wielolokalowego mieszkalnego nr 23 w Ukcie. Do lokalu mieszkalnego nr 5 przynależy piwnica o pow. 8,56m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału wielkości 92/1000 części w gruncie oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Budynek mieszkalny Nr 23 składa się z 8 lokali mieszkalnych. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 23 wraz z przynależnościami i udziałem wielkości 92/1000 części w prawie własności dz. ozn. nr geod. 205/2, o pow. 2.549m2 została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 28.522,00zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote). Cena sprzedaży lokalu wraz z przynależnościami i udziałem w prawie własności działki gruntu, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 31.01.2007r. została ustalona w kwocie 2.852,20 zł, słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Dla zabezpieczenia tego ustanawia się hipotekę umowną na nabywanym lokalu w wysokości udzielonej bonifikaty plus waloryzacja.
7. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
8. Nabywca uiszcza należność w kwocie 2.852,20zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida.
9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
10. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku, poz. 535 z poźn. zm.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16.09.2011 roku do dnia 7.10.2011roku.
Data powstania: piątek, 16 wrz 2011 07:00
Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2011 13:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 paź 2011 14:15
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1849 razy