BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.85.2011
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, iż w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 680/3 położonej w obrębie Ruciane-Nida (przy skrzyżowaniu ulic J Krajeckiego i Kolejowej), nałożył na inwestora na podstawie art. 96 ust. 1, 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm./, obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie przewidzianych prawem dokumentów w celu przeprowadzenia przez Niego postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Jednocześnie zawiadamiam, iż na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) przedmiotowe postępowanie ulega zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego.
Data powstania: poniedziałek, 10 paź 2011 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 10 paź 2011 14:48
Data przejścia do archiwum: środa, 19 paź 2011 13:57
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1609 razy