BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Ruciane-Nida, dn. 29 września 2011 r.

Nasz znak :
PNO.6220.2.11Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt. 103 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafała Ropiaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w istniejącym gospodarstwie rolnym, na działce nr 311/2, obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, po otrzymaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4219.314.2011.MP z dnia 3 sierpnia 2011 r oraz opinii Warmińsko-Mazurski Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.11.2011 z dnia 28 lipca 2011 r.

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w istniejącym gospodarstwie rolnym, na działce nr 311/2, obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, i jednocześnie:

I. Określam:

1. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Stosować wyłącznie technologię i materiały odpowiadające normom i posiadające atesty.

Ponadto na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba określenia dodatkowych warunków wykorzystania terenu, gdyż nie może to spowodować kolizji z cennymi wartościami przyrodniczymi.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Nie stawia się dodatkowych wymagań koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Tego typu inwestycje nie są zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii
przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na lokalizację modernizowanego pomostu, nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II. Nie stwierdzam konieczności:

1. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania na terenie
otaczającym omawianą inwestycję.

2. wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie zachodzi konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

III. Nie nakładam obowiązku Pana Rafała Ropiaka przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

IV. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.


Uzasadnienie

Pan Rafał Ropiak. wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w istniejącym gospodarstwie rolnym, na działce nr 311/2, obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Z danych zawartych w dostarczonych materiałach wynikało, iż planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 103 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) może należeć do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida, obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 – Ostoja Piska (PLH280048) oraz w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „Puszcza Piska” (kod obszaru: PLB280008) utworzonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, z późn. zm.).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WOOŚ.4219.314.2011.MP z dnia 3 sierpnia 2011 r wyraził opinię iż przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do § 2 ust. 1 pkt 7, jak również do § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), a tym samym brak jest podstawy prawnej do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Warmińsko-Mazurski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS.9083.11.2011 z dnia 28 lipca 2011 r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Z akt sprawy wynika, że przedsięwzięcie polega na budowie nowego budynku inwentarskiego w istniejącym gospodarstwie rolnym do hodowli bydła mlecznego, produkcji mleka oraz hodowli młodzieży. Docelowa obsada w nowej oborze będzie wynosiła 32-35 DJP w systemie ściołowym, uwięzionym. Aktualna obsada krów mlecznych w gospodarstwie wynosi 18 DJP i odbywa się w istniejącej starej oborze w systemie ściołowym, uwięzionym. Nowy budynek inwentarski przejmie wszystkie funkcje dotychczasowej obory. Obornik będzie usuwany okresowo, przechowywany obok obory na płycie gnojowej, następnie wykorzystywany do nawożenia własnych i dzierżawionych gruntów ornych (ok. 30 ha). Magazynowanie gnojowicy w zbiorniku zamkniętym o pojemności ok. 110 m². jak wynika z załączonej mapy, sąsiednie działki stanowią grunty rolne i nieużytki.
Dokonano wnikliwej analizy dokumentacji, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w tym rodzaj i charakterystykę, a także skalę oddziaływania przedsięwzięcia ograniczonego lokalnie do miejsca i okresu realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanej działalności, także skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na istniejące walory przyrodnicze i krajobrazowe. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spójności sieci Natura 2000.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono ponadto, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe.
Dnia 25 sierpnia 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wydał postanowienie znak PNO.6220.2.11 o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu. Na podstawie art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz fakt, że na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji, stwierdzono jak w sentencji.
Uwzględniając brak znaczącego wpływu inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000 określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.Otrzymują:
1. Rafał Ropiak
2. strony wg wykazu geodezyjnego
3. BIP + tablica urzędowa UMiG
4. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Starostwo Powiatowe w Piszu
Wydział Ochrony Środowiska


Załącznik Nr 1 do decyzji nr PNO.6220.2.11
o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 29 września 2011 r.

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia


Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowa obory dla krów mlecznych w ilości 32-35 szt. w systemie uwięzowym na płytkiej ściółce i młodzieży (do 200 kg) w ilości 7-10 szt. w systemie wolno-stanowiskowym na działce nr 311/2 obrębu Ukta, gm. Ruciane-Nida. Planowana inwestycja w gospodarstwie rolnym to budowa nowego budynku inwentarskiego (obora dla bydła) służąca w istniejącym gospodarstwie rolnym do hodowli bydła mlecznego, produkcji mleka oraz hodowli młodzieży. Docelowa obsada w nowej oborze będzie wynosiła 32-35 DJP w systemie ściołowym, uwięzowym. Aktualna obsada krów mlecznych w gospodarstwie wynosi 18 DJP i odbywa się w istniejącej starej oborze w systemie ściołowym, uwięzowym. Obornik składowany jest na pryzmie obok dotychczasowej obory.
Ścieki gospodarcze oraz popłuczynowe powstałe po myciu zbiornika na mleko przechowywane są w zbiorniku istniejącym. o pojemności ok. 3 m³. Obszar całego gospodarstwa rolnego, gdzie znajdują się wszystkie zabudowania i gdzie jest planowana inwestycja wykorzystywany jest do hodowli bydła mlecznego, produkcji mleka oraz hodowli młodzieży. W chwili obecnej inwestor posiada własne gospodarstwo rolne, którego powierzchnia wynosi około 30,0 ha, wliczając w to grunty własne ok. 20 ha i dzierżawione.
Planowana inwestycja to obiekt inwentarski w średniej wielkości gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie zwierząt hodowlanych do 32-35 DJP. Istniejący budynek obory, ze względu na zły stan techniczny i małą powierzchnię nie nadaje się do rozbudowy i rozwoju hodowli bydła.
Wymiary zewnętrzne budynku to ok. 14 x 31,00 m i wysokość w kalenicy do 8 m. Planuje się również zbiornik na gnojówkę o poj. 105 m³, oraz na ścieki bytowe do poj. 5,0 m³ i płytę gnojową o powierzchni ok. 75 m².
Planuje się budowę obory w granicach własnego siedliska we wschodniej części działki o nr ewid. 311/2 obrębu Ukta, gm. Ruciane-Nida. Budynki gospodarstwa rolnego usytuowane są w granicach posesji, która występuje jako zabudowa kolonijna w sołectwie Nowa Ukta. Powierzchnia przedmiotowej działki zagrodowej wynosi ok.1 ha.
Wjazd na działkę drogą gruntową połączoną z drogą wojewódzką nr 609 Ukta – Mikołajki. Komunikacja wewnętrzna w obrębie gospodarstwa w obszarze którego planowana jest inwestycja będzie odbywała się w obrębie nieutwardzonych istniejących dojazdów.
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi ok. 1 ha.
Działka przeznaczona pod inwestycję jest w części zabudowana budynkiem mieszkalnym, istniejącą oborą wraz ze zbiornikiem na gnojówkę i stodołą. W pozostałej części pokryta jest roślinnością niską – trawniki, na obrzeżach zadrzewieniami, a w części wschodniej sadem. Poza działką znajdują się pastwiska. W obszarze planowanej inwestycji występują jedynie dwa stare drzewa owocowe (jabłoń i grusza) o złym stanie zdrowotnym.
Planowane obiekty będą miały powierzchnię:
- powierzchnia użytkowa planowanej obory wynosi ok. 420 m², w tym hala zwierząt z korytarzem, zlewnia mleka, pomieszczenia na maszynownię i dojarkę, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazyn pasz;
- powierzchnia zbiornika na gnojówkę przy pojemność ok. 100-110 m³ wynosi 50-55 m², oraz zbiornik na ścieki bytowe do poj. 5,0 m³, a docelowo odprowadzone do kanalizacji wiejskiej,
- powierzchnia płyty gnojowej ok. 80 m².
W istniejącym budynku obory hodowanych jest – 18 DJP, po wybudowaniu nowej obory liczba ta, zwiększy się do 32-35 DJP. Obiekt istniejący funkcjonuje w systemie uwięzowym. Nowy obiekt przejmie wszystkie funkcje dotychczasowej starej obory. Obornik z obory ściołowej będzie usuwany okresowo, przechowywany obok obory, a potem dwa razy do roku bezpośrednio wywożony na grunty rolne. Całość obornika będzie wykorzystywana do nawożenia własnych i dzierżawionych gruntów ornych i użytków zielonych.
Wody opadowe z budynków odprowadzane będą na teren posesji.
Ścieki powstałe po płukaniu i myciu magazynu mleka odprowadzane będą do zbiornika, przetrzymywane i po napełnieniu wywożone wozami asenizacyjnymi do pobliskiej oczyszczalni ścieków w Rucianem-Nidzie, a docelowo bezpośrednio do kanalizacji wiejskiej po jej podłączeniu do użytkowania.
Woda do celów produkcyjnych socjalnych i sanitarnych doprowadzona jest z gminnej sieci wodociągowej z ujęcia w Ukcie.
Obora:
Projektowana obora będzie nowym obiektem, który zostanie wybudowany, a cała produkcja unowocześniona. Planowany obiekt zbudowany zostanie wg gotowego projektu budowlanego WA-004. Budynek obory będzie z dwuspadowym dachem parterowym, pokrytym w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej. O kącie nachylenia połaci dachowych około 35º. Ściany zewnętrzne budynku murowane dwuwarstwowe 24 cm + 6 cm. Konstrukcja dachu – kratownica stalowa, profile prostokątne zimnogięte. Kształt budynku obory to prostokąt o wymiarach do 14,00 x 31,00 m. Przewidziana obsada to 32-35 szt. krów mlecznych w systemie uwięzowym oraz 7 szt. młodzieży do 200 kg w systemie wolnostanowiskowym. Poza halą zwierząt wydzielono pomieszczenia na dojarkę i zlewnię mleka i pomieszczenia socjalne oraz magazyn pasz. Dojenie krów za pomocą dojarki przewodowej. Oświetlenie hali głównej poprzez okna. Zadawanie pasz poprzez korytarz paszowy przy użyciu zmechanizowanych urządzeń (szerokość korytarza paszowego: 3,60 m + koryta paszowe). Pojenie zwierząt za pomocą poideł indywidualnych. Usuwanie obornika za pomocą ciągnika wyposażonego w spychacz czołowy (szerokość kanału gnojowego: 2,20 m).
W sąsiedztwie planowanej obory przewiduje się budowę płyty gnojowej o pow. ok. 80 m², a w sąsiedztwie istniejącej i planowanej obory (pomiędzy nimi) – zbiornika na gnojówkę o pojemności ok. 105 m³ oraz zbiornika na ścieki bytowe o pojemności ok. 5 m³.
Pojemność ww. urządzeń gwarantuje półroczne przetrzymanie nawozów naturalnych. Przewiduje się ich wywożenie na własne i dzierżawione grunty rolne, własnym sprzętem, dwukrotnie w ciągu roku.
W projektowanej oborze przewiduje się pomieszczenie do przechowywania mleka.
Zbiornik i płyta wykonane będą z żelbetu w technologii gwarantującej zabezpieczenie przed przesiąkaniem płynnych odchodów zwierzęcych do gruntu.
Budowa projektowanej obory i obiektów do przetrzymywania nawozów naturalnych oparta będzie na surowcach ogólnie dostępnych, z wykorzystaniem wody i energii doprowadzonej do istniejącego budynku. Nie przewiduje się eksploatacji żwiru i piasku w terenie poza planowaną inwestycją. Zużycie wody podczas budowy nie będzie wyższe niż 5,0 m³/dn., a zapotrzebowanie na energię podczas budowy i eksploatacji nie przekroczy 20 kW.
Do budowy zostanie zakupiony żwir pochodzący z koncesjonowanej kopalni kruszywa. Uciążliwość budowy zostanie ograniczona do obszaru własnej działki.
Wszelkie odpady materiałów budowlanych będą przechowywane w szczelnych pojemnikach i wywożone będą na wysypisko śmieci. Teren po zakończeniu budowy zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.
W projektowanej oborze ilość ścieków technologicznych będzie niewielka . Istotna natomiast będzie ilość wytwarzanego obornika, gnojowicy i gnojówki.
Przewidywane ilości ścieków :
ścieki z prac porządkowych – 0,050 m³ / dn. x 365 = 18,25 m³ / rok

Można przyjąć, że stężenia zanieczyszczeń w ściekach porządkowych kształtować się będą na poziomie:
 substancje rozpuszczone – 290-350 mg/dm³,
 zawiesina ogólna – 320-400 mg/dm³,
 BZT5 – 230-360 mg O2 /dm³,
 ChZT – 470-650 mg O2 /dm³.

Ścieki o takich parametrach po okresowym przetrzymaniu w istniejącym specjalnie wybudowanym do tego celu szambie o poj. 5,0 m³, będą wywożone specjalistycznym sprzętem do oczyszczalni ścieków w Rucianem-Nidzie.

Ilość gnojówki i gnojownicy jaka zostanie wytworzona w nowym obiekcie hodowlanym, wymaga budowy zbiornika gwarantującego jej przetrzymanie w okresie zimowym i sezonie wegetacyjnym.
Zapewnienie optymalnych okresów nawożenia, ochrony środowiska gwarantuje budowa zbiornika na gnojówkę o pojemności umożliwiającej jej przetrzymanie przez okres 6 miesięcy.
Przy założeniu, że po modernizacji obora będzie miała obsadę do 35,0 DJP konieczna jest budowa płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę. Minimalne wymiary pojemności tych urządzeń to:
- płyta obornikowa:
35 DJP x 2,27 m/DJP = 79,45 m²,
- zbiornik na gnojówkę:
planowany budynek (zbiornik): przy obsadzie – 35 DJP x 3,0 m³ = 105 m³.
Po 6-cio miesięcznym przetrzymaniu, będą one wykorzystane do nawożenia gruntów rolnych jako nawozy naturalne.
Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanej obory odprowadzane będą na teren własnej posesji.
Data powstania: czwartek, 13 paź 2011 07:38
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2011 07:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 paź 2011 07:24
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 4410 razy