BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Sprzedaż działki budowlanej pod usługi turystyczne
Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 30 listopada 2004 roku Dz.U Nr 261, poz. 2603) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Położenie nieruchomości - Ukta
Numer księgi wieczystej - 13285
Opis nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu:
- działka budowlana nie zabudowana przeznaczona pod usługi turystyczne, ozn. nr geod. 197/100, o pow. 1.801 m2, położona w miejscowości Ukta przy drodze asfaltowej Pisz-Ukta-Mrągowo. Nieruchomość wolna jest od obciążeń hipotecznych.

Cena wywoławcza - 37.000,00 zł,
Wadium - 3.700,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 16 czerwca 2005 roku, o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 13 czerwca 2005 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uchestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpieniadecydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz. 592).
Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2005 11:20
Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2005 13:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 cze 2005 08:13
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2881 razy