BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 października 2011r. ( piątek ) o godz. 1600 w świetlicy osiedlowej przy ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie XIV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

OR.0002.16.2011

Ruciane-Nida, 20 października 2011r.
Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2011r.

4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XIII sesji Rady Miejskiej
w dniu 30 września 2011r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Informacja:
-Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
radnych,
-Burmistrza MiG o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Z-cę Burmistrza,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych Gminy Ruciane-Nida.

8. Działalność Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie:
-funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci w Wólce.

C. Część uchwałodawcza :

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rucianem-Nidzie ,
- zmian w budżecie Gminy na 2011 rok,
- nadania nazw ulicom w mieście Ruciane-Nida,
- gospodarki gruntami.

D. Statutowe elementy obrad:

10 Interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne wnioski.

12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

13. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2011 11:02
Data opublikowania: poniedziałek, 24 paź 2011 11:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 paź 2011 08:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2433 razy