BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Dotyczy ogłoszenia o nr 2011/S 210-342603 opublikowanego w Suplemencie do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02 listopada 2011 r.

1. W związku z zauważoną nieścisłością w treści SIWZ prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia, zgonie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie dokonuje zmiany w ogłoszeniu:

w ust. 7 pkt 1 ppkt 5 lit b) otrzymuje brzmienie:

„b) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające fundusze własne Wykonawcy – za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, z których wynikać będzie wysokość funduszy własnych Wykonawcy (pomniejszonych o wartości niematerialne i prawne) w kwocie co najmniej 4.500.000 zł (jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić powyższych dokumentów, może przedstawić inny dokument, z którego wynikać będzie wysokość funduszy własnych Wykonawcy (pomniejszonych o wartości niematerialne i prawne) w kwocie co najmniej 4.500.000 zł)”.

2. Powyższa zmiana zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy prowadzi do zmiany terminu składnia ofert i zmienia się w treści ogłoszenia:
1) w ust. 10 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pokój nr 15 (sekretariat) nie później niż do dnia 13 grudnia 2011 r. do godz. 09:30 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)”.

Poniżej treść formularza ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowaniu przekazanego Urzedowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 lis 2011 10:22
Data opublikowania: środa, 9 lis 2011 11:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2011 07:30
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1897 razy