BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Sprzedaż działek budowlanych położonych w Rucianem-Nidzie, powiat Piski, województwo Warmińsko-Mazurskie.
Mapa położenia działek na ul.Akacjowej.
Mapa położenia działek na ul.Akacjowej.


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Rucianem-Nidzie ( w pobliżu ulicy Akacjowej ), przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w KW 19031 i 12965, niżej wymienionych:

1.działka nie zabudowana ozn nr geod. 220/13, o pow. 959 m2
cena wywoławcza 30.100,00 zł, wadium 3.000,00 zł

2.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 220/14, o pow. 984 m2
cena wywoławcza 30.800,00 zł, wadium 3.080,00 zł

3.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/35, o pow. 1.148 m2
cena wywoławcza 35.200,00 zł, wadium 3.500,00 zł

4.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/36, o pow. 1.162 m2
cena wywoławcza 35.600,00 zł, wadium 3.560,00 zł

5.działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/37, o pow. 1.160 m2
cena wywoławcza 35.500,00 zł, wadium 3.550,00 zł

6. działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/38, o pow. 1.638 m2
cena wywoławcza 49.800,00 zł, wadium 5.000,00 zł

7. działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/39, o pow. 987 m2
cena wywoławcza 30.300,00 zł, wadium 3.030,00 zł

8. działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/40, o pow. 1.014 m2
cena wywoławcza 31.200,00 zł, wadium 3.100,00 zł

9. działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/42, o pow. 1.019 m2
cena wywoławcza 31.300,00 zł, wadium 3.130,00 zł

10. działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/43, o pow. 1.012 m2
cena wywoławcza 31.100,00 zł, wadium 3.110,00 zł

11. działka nie zabudowana ozn. nr geod. 226/44, o pow. 912 m2
cena wywoławcza 28.100,00 zł, wadium 2.800,00 zł

12. działka nie zabudowana ozn. nr ged. 226/45, o pow. 932 m2
cena wywoławcza 28.700,00 zł, wadium 2.870,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 czerwca 2005 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.

1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 24 czerwca 2005 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i przedłożą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).

2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

3.Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT . Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

4.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6.W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

Data powstania: czwartek, 19 maj 2005 08:41
Data opublikowania: czwartek, 19 maj 2005 09:12
Data edycji: czwartek, 19 maj 2005 09:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lip 2005 13:46
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3117 razy
Ilość edycji: 1