BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ

na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Do Zamawiającego w dniu 10 listopada 2011 r. wpłynęły prośba o udostępnienie dokumentów oraz zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2011 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm) udostępnia dokumenty i udziela odpowiedzi:

Wnioskowane dokumenty udostępniono w załącznikach:

Odpowiedzi dotyczące zapytań:

Ad. 1 Rozbieżności w przeznaczeniu kredytu nie istnieją.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych – deficyt budżetu to różnica między dochodami, a wydatkami, jak również miedzy przychodami, a rozchodami. Rozchody to także spłata zaciągniętych w przeszłości zobowiązań - kredytów.
Ad. 2 Tak.
Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 1,5-krotności kwoty kredytu.
Ad. 4 Gmina Ruciane-Nida planuje uzyskać dochody ze sprzedaży działek budowlanych, rolnych i leśnych, terenów inwestycyjnych oraz lokali mieszkalnych. stanowiących własność Gminy. Jednocześnie informuje, że zgodnie z Rozdziałem III ust. 4 SIWZ Zamawiający wykluczył sporządzanie informacji wymagających przetwarzania danych zawartych w dokumentach do weryfikacji zdolności kredytowej, a takimi danymi są szczegółowe dane, o których udostępnienie wnosi Wykonawca.
Ad. 5 Tak
Ad. 6 Nie
Ad. 7 Tak
Ad. 8 Zamawiający posiada faktycznie zaplanowane źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym. Jednocześnie informuje, że zgodnie z Rozdziałem III ust. 4 SIWZ Zamawiający wykluczył sporządzanie analiz, zestawień danych finansowych zawartych w przedstawionych dokumentach, wg. kryteriów określonych przez Wykonawców oraz wykluczył sporządzenie informacji wymagających przetwarzania danych zawartych w tych dokumentach.
Ad. 9 Nie
Ad. 10 Nie.
Ad. 11 Nie
Ad. 12 Nie
Ad. 13 Nie
Ad. 14 Nie
Ad. 15 Nie
Ad. 16 Nie
Ad. 17 Nie

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:
- treść zapytania
- zaświadczenie o nadaniu numeru Regon
- wykaz instytucji , w których JST korzysta z kredytów i pożyczek oraz informacja o zobowiązaniach według tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach
- uchwała nr V/15/2011 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ruciane-Nida oraz zaświadczenie z dnia 5 grudnia 2010 r. o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
- wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST
- sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S za 2009 r.
- opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.
- sprawozdanie Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S z wykonania budżetu za III kwartał 2011 r.
- sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2010 r.
- opinia RIO z dnia 02 września 2011 r. o przedłożonej przez Burmistrza Rucianego-Nidy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 r.
- uchwała nr V/13/2011 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2011 r. i Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida – dokumenty stanowiące podstawę do zaciągnięcia kredytu.
- opinia RIO z dnia 18 października 2011 r. o możliwości spłaty przez Gminę Ruciane-Nida wnioskowanego kredytu.

Załączniki do niniejszej odpowiedzi (ze względu na dużą ilość stron nie są przesyłane faksem) są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz będą przesłane listownie.

Data powstania: wtorek, 22 lis 2011 13:40
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2011 14:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2011 07:30
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2099 razy