BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Ruciane-Nida, dn. 18 listopada 2011 r.

PNO.6220.3.11

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że dnia 15 listopada 2011 r. wpłynął wniosek Mazury PTTK sp. z o.o., ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie żeglarskiej mini przystani ekologicznej „Ekomarina” wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów w miejscowości Kamień, nr działki 40/6, obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Mazury PTTK sp. z o.o., ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Do wiadomości:
1. PTTK Mazury
2. Roman Kluska
3. Anna Kluska
4. Henryk Rodzim
5. Zofia Rodzim
6. Nadleśnictwo Maskulińskie
7. RZGW Warszawa
8. Gospodarstwo Rybackie
Mikołajki Spółka z o.o.
9. a/aSporządziła:
J. Małż

Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2011 08:32
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 lis 2011 08:53
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1544 razy