BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie:

Ruciane-Nida, dn. 21 listopada 2011 r.

PNO.6220.4.2011
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że dnia 21 października 2011 r. wpłynął wniosek OCSC Sp. z o. o., ul. Targowa 24, 03-733 Warszawa, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie obiektów małej retencji w ramach programu Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie:
• obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2293, 2294, 2299/1, 2302, 2305,
• obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2169, 2194, 2196, 2201/1, 2210/2, 2221/1, 2224/2, 2295,
• obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 1003, 1004, 1005/1, 1006/1, 1012, 1014, 1056, 1058, 1059, 1060, 1062, 1071, 1072, 1085, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1627, 3137, 3138, 3163, 3166,
• obręb Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3035,
• obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3095/19,
• obręb Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 3256, 3268, 3281, 3282, 3297, 3305, 3308, 3317, 3325, 3328, 3334, 3339, 3341, 3343, 3351, 3352, 3356, 3360,
• obręb Karwica, nr działek ew. 1110, 1121/2, 1133/2, 1134, 1143/1, 1143/4, 1146, 1162, 1173/1, 1187/1, 1187/2, 1200/1, 1200/2, 1212, 1213, 1216/1, 1216/2, 1237/2, 1257, 1258, 1259/2, 1295/2, 1627/1, 1629

Inwestorem przedsięwzięcia jest Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Maskulińskie, ul. Rybacka 1, 12-22- Ruciane-NidaAkta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Do wiadomości:

1. Wnioskodawca
2. Nadleśnictwo Maskulińskie
3. a/a


Sporządziła:

J. Małż
Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2011 08:33
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2011 08:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 lis 2011 08:53
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1914 razy