BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.17.2011

Ruciane-Nida, 22 listopada 2011 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 listopada 2011 r. (wtorek) o godz. 16:00 w świetlicy osiedlowej przy ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie XV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.


Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 28 października 2011 r.
4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2011 r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

C. Część uchwałodawcza:
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości stawek od środków transportowych,
- ustalenia stawki opłaty miejscowej na 2012 rok,
- ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności na 2012 rok,
- zmian w budżecie Gminy na 2011 rok,
- gospodarki gruntami.

D. Statutowe elementy obrad:
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
11. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: wtorek, 22 lis 2011 10:58
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2011 12:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 gru 2011 07:26
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1586 razy