BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionej:
 działka ozn. nr geod. 115/52, o pow. 0,6172 ha oraz działka ozn. nr geod. 115/74, o pow. 0,9481 ha poł. Ruciane-Nida, ul. Dworcowa, wraz z budynkiem amfiteatru oraz szeregiem budynków usługowych
cena wywoławcza netto 1.963.100,00 zł, wadium 120.000,00 zł.

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana, zlokalizowana przy ulicy. Przedmiotowe działki są zabudowane amfiteatrem oraz szeregiem parterowych, niepodpiwniczonych budynków usługowych.
W czterech budynkach usługowych znajduje się w sumie dziesięć odrębnych pomieszczeń. Trzy budynki posiadają powierzchnię użytkową po 72m2 każdy, jeden budynek ma powierzchnię 24 m2. Stan techniczny budynków jest bardzo dobry. Uwzględniając przewidywany okres użytkowania dla danej funkcji i technologii na 50 lat, przyjęto zużycie techniczne na 2%.
Obiekt amfiteatru został wzniesiony w 2003 roku. Składa się ze stalowej konstrukcji zadaszenia pod sceną, która przykryta jest z lekkich materiałów brezentowych. Pod drewnianą konstrukcją sceny znajduje się murowany budynek pełniący funkcję garderoby. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Zestawienie powierzchni w budynku amfiteatru: sala 26,10 m2, korytarz 20,81 m2, pokoje o pow.: 15,0 m2, 17,0 m2, 15,39 m2, 15,39 m2, 34,84 m2, wc 6,6 m2, wc 6,6m2, razem 157,73 m2 . stan techniczny obiektu jest dobry. Uwzględniając przewidywany okres użytkowania dla danej funkcji i technologii na 50 lat, przyjęto zużycie techniczne na 5%.
Teren jest zróżnicowany wysokościowo. W obniżeniu terenu zlokalizowano scenę, natomiast naprzeciwko obiektu, na naturalnym wzniesieniu, znajdują się drewniane ławki dla widowni.
W/w budynki do chwili obecnej nie zostały w pełni oddane do użytku, jedynie decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu z dnia 18 lipca 2003 udzielono pozwolenia na użytkowanie części amfiteatru – sceny.
Na działce nr 115/74 ustalono nieodpłatną służebność przejazdu i przechodu do działki 115/51 na której znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej.

Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 15 marca 2012 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2012 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 12 marca 2012r. włącznie (pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji i publikacji ogłoszeń do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Podano do publicznej wiadomości: od dnia 12.01.2012r. do dnia 12.03.2012r.
Data powstania: czwartek, 12 sty 2012 07:00
Data opublikowania: czwartek, 12 sty 2012 08:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2012 08:25
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2401 razy