BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o umorzenie postępowania


Ruciane-Nida, dn. 20 stycznia 2012 r.

Nasz znak :
PNO.7624.1.11.12


DECYZJA

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Pani Wioletty Doniec, Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o. o., działającej w imieniu POLKOMTEL S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, po otrzymaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 5 kwietnia 2011 oraz opinii Warmińsko-Mazurskiego Państwowego wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie znak: ZNS.9082.3.1.2011.Z.3 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

umarzam postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.


Uzasadnienie


Pani Wioletta Doniec, Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o. o. działająca w imieniu POLKOMTEL S.A. wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Z danych zawartych w dostarczonych materiałach wynikało, iż planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) może należeć do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida, w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 – Ostoja Piska (PLH280048) oraz w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 :Puszcza Piska” (kod obszaru: PLB280008) utworzonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, z późn. zm.).
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 9 lutego 2011 r. wezwała do uzupełnienia wniosku. W odpowiedzi na pismo Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wniósł o zawieszenie postępowania dotyczącego wydania opinii co do konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji z uwagi na fakt, iż określony w piśmie termin 7 dni do przedłożenia brakujących dokumentów był niemożliwy do zachowania, albowiem dokumenty określone w wezwaniu mógł przedłożyć jedynie inwestor, do czego został zobowiązany, z jednoczesnym wyznaczeniem siedmiodniowego terminu. Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów od wnioskodawcy przesłał niezwłocznie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie wraz z prośbą o podjęcie postępowania.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 8 marca 2011 r. oraz Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem znak: ZNS.9082.3.1.2011.Z.2 z dnia 7 marca 2011 r. zwrócili się o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotowej inwestycji, które to wyjaśnienia otrzymali na piśmie od Inwestora za pośrednictwem tut. Urzędu wraz z kompletem brakującej dokumentacji.
Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem znak: ZNS.9082.3.1.2011.Z.3 z dnia 20 kwietnia 2011 r. wyraził opinię, iż przedsięwzięcie to nie zalicza się do § 2 ust. 1 pkt 7, jak również do § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie stanowi ono przedsięwzięcia mogącego znaczącego oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 5 kwietnia 2011 r. poinformował, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie dnia 29 lipca 2010 r. postanowieniem znak : RDOŚ-28-WSTE-6613-0001-021/10/JM z dnia 29 lipca 2010 r. wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia pn.. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. sieci PLUS Nr BT 42380 RUCIANE 2, zlokalizowanej na działce nr 87/20 nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – Puszcza Piska (PLB280008). Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Ponadto planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami cyt. wyżej rozporządzenia Rady Ministrów.
Decyzją będącą przedmiotem niniejszego postępowania tut. organ ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. W uzasadnieniu decyzji w sposób obszerny opisano tok postępowania w sprawie. Uzasadniając podjętą decyzję tut. Urząd podał, iż po wnikliwej analizie dokumentacji, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym rodzaj i charakterystykę, a także skalę oddziaływania przedsięwzięcia ograniczonego lokalnie do miejsca i okresu realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę rodzaj planowanej działalności, także skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na istniejące walory przyrodnicze i krajobrazowe. W związku z tym uznano, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spójności sieci Natura 2000. Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono ponadto, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Uwzględniając brak znaczącego wpływu inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000 określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Od decyzji powyższej osobne odwołania, aczkolwiek o jednakowej treści złożyli: Barbara i Marek Witkowscy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do życia”.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie rozpatrując odwołania zważyło, co następuje.
Odwołania zasługują na uwzględnienie, aczkolwiek Kolegium nie zgadza się z wszystkimi zarzutami i argumentami w nich zawartymi.
Z treści dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę – POLKOMTEL S.A., tj. z „kwalifikacji przedsięwzięcia” wynika, iż planowane zamierzenie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie natomiast z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1)przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2)przedsięwzięć mo0gących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma swobody kwalifikacji przedsięwzięć w zakresie obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym wydanie decyzji w tych przypadkach nie jest wymagana.
Mając na względzie, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji samorządowej wydaje decyzje o umorzeniu postępowania – orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Otrzymują:
1. Wioletta Doniec, Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o. o.
2. Barbara Witkowska
3. Marek Witkowski
4. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do życia” z siedzibą w Rzeszowie
5. BIP + tablica urzędowa UMiG
6. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Starostwo Powiatowe w Piszu
Wydział Ochrony Środowiska

Sporządził:
Julita Małż
Data powstania: czwartek, 26 sty 2012 08:19
Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2012 10:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 lut 2012 06:56
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3657 razy