BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 1 lutego 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.02.2012

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 9 lutego 2012 r. (czwartek) o godz. 16:00 w świetlicy osiedlowej przy ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie XVIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz z III nadzwyczajnej (XVII) kolejnej sesji w dniu 19 stycznia 2012 r.
 4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2011 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Zatwierdzenie planów pracy komisji oraz Rady Miejskiej na 2012 rok.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości,
  • zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida na okres od dnia 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r.,
  • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  • powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia skarg,
  • zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012-2019,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: czwartek, 2 lut 2012 07:47
Data opublikowania: czwartek, 2 lut 2012 08:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lut 2012 09:44
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1812 razy