BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy Ruciane-Nida

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Ruciane-Nida w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
I. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane prawnicze lub administracyjne;
 3. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458ze zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w tych jednostkach;
 4. wiedza w zakresie przepisów dotyczących:
  1. funkcjonowania administracji samorządowej,
  2. procedur administracyjnych;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystnie z pełni praw publicznych;
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 8. nieposzlakowana opinia;
 9. zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania;
 10. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole;
 11. zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji.
II. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej.
 2. znajomość struktury organizacyjnej Gminy
 3. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań.
 4. samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
 5. biegła znajomość obsługi komputera.
III. Zakres głównych wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego;
 2. nadzór nad właściwą organizacją pracy oraz sprawnym funkcjonowaniem Urzędu;
 3. prowadzenie rejestru instytucji kultury funkcjonujących w gminie;
 4. współpraca z Radą Miejską i jej Komisjami;
 5. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących racjonalizacji i usprawnienia pracy Urzędu;
 6. koordynacja i nadzór nad przeprowadzaniem oceny okresowej pracowników;
 7. tworzenie planów dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników;
 8. nadzór nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 9. nadzór nad realizacją zleconych zadań statystycznych.
IV. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys - curriculum vitae z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;
 3. oryginał kwestionariusza osobowego;
 4. kserokopia dowodu osobistego;
 5. kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 6. kserokopia świadectw pracy oraz referencji;
 7. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba zatrudniona będzie zobowiązana do dostarczenia w ciągu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dokument potwierdzający w/w dane z Krajowego Rejestru Karnego);
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. oświadczenie o uzyskanych karach porządkowych lub ich braku (w przeciągu ostatniego roku) w poprzednich miejscach pracy;
 10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku Sekretarza w Urzędzie Miasta i Gminy; (w przypadku posiadania aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – kserokopia niniejszego orzeczenia).
V. Dokumenty dodatkowe:
 1. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 2. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty aplikacyjne należy składać:

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4 (sekretariat) osobiście lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy”,

w terminie do dnia 29.02.2012 r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Proces naboru przewiduje dwa etapy:
 • I etap - ocena formalna złożonych dokumentów,
 • II etap - rozmowa kwalifikacyjna
Z każdym z kandydatów wyłonionych w I etapie konkursu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie podanym w odrębnym zawiadomieniu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.ruciane-nida.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data powstania: środa, 15 lut 2012 14:12
Data opublikowania: środa, 15 lut 2012 14:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2012 07:49
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2580 razy