BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PODATKI LOKALNE OD OSÓB PRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie uprzejmie informuje, że:

- zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.)
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości na 2012 rok są stawki wynikające z Uchwały Nr XV/68/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- zgodnie z art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawą do obliczenia podatku rolnego od posiadanych gruntów na terenie Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok są stawki wynikające z Uchwały Nr XV/69/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok i wynosi 55,00 zł za 1 dt, sanowi to stawki: 2,5 q – 137,5000 zł od 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne), oraz 5,0 q – 275,0000 zł od 1 ha użytków rolnych (grunty pozostałe nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych).

- zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Rolnej Skarbu Państwa obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2012 rok jest stawka wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2011 roku, która wynosi 186,68 zł za 1 m3 drewna, stanowi to stawkę 41,0696 zł za 1 ha fizyczny lasu oraz dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 20,5348 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Podatek od nieruchomości płaci się w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, za styczeń do dnia 31 stycznia, podatek leśny płaci się w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca, natomiast podatek rolny płacony jest w proporcjonalnych ratach, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Nie zapłacenie określonego w deklaracji w/w podatku spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wraz z odsetkami za zwłokę.
Data powstania: piątek, 17 lut 2012 09:28
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2012 09:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 sty 2013 11:47
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2654 razy