BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

PNO.6840.244.2011.2012.MK Ruciane-Nida, dnia 2012.02.14

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w Księdze wieczystej OL1P/00029403/8 oraz OL1P/00030043/6, niżej wymienionych:

Numer działki
Pow. w m2
Udział w nieruchomości wspólnej - dz. nr 227/32 o pow. 821 m2
Obręb położenia
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza netto
Wadium
227/48
18
1/32
Ruciane-Nida
Nieruchomości nie zabudowane położone przy ul. 11 Listopada. Na przedmiotowe nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy - budowa budynków garażowych w zabudowie szeregowej
6.282,00 zł.
600,00
227/49
18
1/32
Ruciane-Nida
6.282,00 zł.
600,00 zł
227/50
18
1/32
Ruciane-Nida
6.282,00 zł.
600,00 zł
227/51
18
1/32
Ruciane-Nida
6.282,00 zł.
600,00 zł
227/52
18
1/32
Ruciane-Nida
6.282,00 zł.
600,00 zł
227/53
18
1/32
Ruciane-Nida
6.282,00 zł.
600,00 zł
227/54
18
1/32
Ruciane-Nida
6.282,00 zł.
600,00 zł


Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 21 marca 2012 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2012 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 19 marca 2012r. włącznie (pokój nr 2 w tut. UMiG).

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej

3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 17 lutego 2012r. do dnia 18 marca 2012r.
Data powstania: piątek, 17 lut 2012 12:18
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2012 12:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2012 08:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2075 razy