BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dostawę żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, iż w dniu 27 lutego 2012 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciasne-Nida. Umowę zawarto z Henrykiem Leszczyńskim, 12-200 Pisz, ul. Usługowa 10. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Ruciane-Nida: Dostawa żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 57070 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30118 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 2. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z załadunkiem i rozładunkiem do 4000 ton żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Na poszczególne dostawy wg zapotrzebowania będą wydawane zlecenia. 3. Wykonawca powinien dysponować minimum dwoma samochodami o ładowności 16 ton i powyżej samowyładowczymi oraz posiadać dostęp do legalnej żwirowni, gdzie będzie pozyskiwany żwir-pospółka..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Henryk Leszczyński, ul. Usługowa 10, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 88560,00

Oferta z najniższą ceną: 88560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 113160,00

Waluta: PLN.

Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2012 10:31
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2012 10:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 mar 2012 11:09
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1837 razy