BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie


Nasz znak : Ruciane-Nida, dn. 1 marzec 2012 r.
PNO.6220.4.11.12


P O S T A N O W I E N I E


Działając na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w wydanej decyzji znak sprawy: PNO.6220.4.11.12 z dnia 9 stycznia 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej retencji w ramach programu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie”

w następujący sposób:
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:

• obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2293, 2294, 2299/1, 2302, 2305,
• obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2169, 2194, 2196, 2201/1, 2210/2, 2221/1, 2224/2, 2295,
• obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 1003, 1004, 1005/1, 1006/1, 1012, 1014, 1056, 1058, 1059, 1060, 1062, 1071, 1072, 1085, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1627, 3137, 3138, 3163, 3166,
• obręb Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3035,
• obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3095/19,
• obręb Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 3256, 3268, 3281, 3282, 3297, 3305, 3308, 3317, 3325, 3328, 3334, 3339, 3341, 3343, 3351, 3352, 3356, 3360,
• obręb Karwica, nr działek ew. 1110, 1121/2, 1133/2, 1134, 1143/1, 1143/4, 1146, 1162, 1173/1, 1187/1, 1187/2, 1200/1, 1200/2, 1212, 1213, 1216/1, 1216/2, 1237/2, 1257, 1258, 1295/2, 1627/1, 1629.Winno być:

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:

• obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2293, 2294, 2299/1, 2302, 2305,
• obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 2169, 2194, 2196, 2201/1, 2210/2, 2221/1, 2224/2, 2295,
• obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 1003, 1004, 1005/1, 1006/1, 1012, 1014, 1056, 1058/2, 1059, 1060, 1062, 1071, 1072, 1085, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1627, 3137, 3138, 3163, 3166,
• obręb Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3035,
• obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, nr działki ew. 3095/19,
• obręb Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida, nr działek ew. 3256, 3268, 3281, 3282, 3297, 3305, 3308, 3317, 3325, 3328, 3334, 3339, 3341, 3343, 3351, 3352, 3356, 3360,
• obręb Karwica, nr działek ew. 1110, 1121/2, 1133/2, 1134, 1143/1, 1143/4, 1146, 1162, 1173/1, 1187/1, 1187/2, 1200/1, 1200/2, 1212, 1213, 1216/1, 1216/2, 1237/2, 1257, 1258, 1259/2, 1627/1, 1629.U z a s a d n i e n i e

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: PNO.6220.4.11.12 z dnia 9 stycznia 2012 r., jednakże w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w przedmiotowej decyzji w sposób niezamierzony wpisano błędnie numery ewidencyjne działek, mianowicie „1058, obręb Krzyże” ,zamiast „1058/2, obręb Krzyże” oraz „1295/2, obręb Karwica”, zamiast „1259/2, obręb Karwica”
Art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.
W związku z powyższym, mając na względzie, że w/w decyzji, orzekającej środowiskowe uwarunkowania dla w/w inwestycji, zaistniała oczywista pomyłka pisarska, postanowiono jak w sentencji.
P o u c z e n i e

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Rucianego-Nidy w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:
1. Leszek Kur - pełnomocnik
2. Nadleśnictwo Maskulińskie
3. BIP + tablica urzędowa UmiG
4. a/a


Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
3. Starostwo Powiatowe w Piszu
Wydział Ochrony Środowiska


Sporządziła:
Julita Katarzyna Małż
Data powstania: piątek, 2 mar 2012 10:58
Data opublikowania: piątek, 2 mar 2012 11:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 mar 2012 13:58
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2109 razy