BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 21 marca 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.04.2012

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 marca 2012 r. (środa) o godz. 16:00 w świetlicy osiedlowej przy ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie XX sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2012 r. oraz z IV nadzwyczajnej (XIX) kolejnej sesji w dniu 28 lutego 2012 r.
 4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2012 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Analiza stanu inwestycji wodno-kanalizacyjnej.
 3. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Piszu
  - przedstawienie opinii o kandydatach przez powołany zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  - przygotowanie i przeprowadzenie tajnego głosowania,
  - podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • wzniesienia pomnika,
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2012,
  • gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012-2019,
  • zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok
  • dokonania zmian w składzie doraźnej komisji Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skarg,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: środa, 21 mar 2012 12:08
Data opublikowania: środa, 21 mar 2012 12:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 mar 2012 10:31
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1613 razy