BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz ich utrzymania
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że w dniu 29 marca 2012 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz ich utrzymania Umowę zawarto z firmą: Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodne z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznai 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Ruciane-Nida: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz ich utrzymania
Numer ogłoszenia: 97462 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71392 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz ich utrzymania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida i przewożenie ich do schroniska, a w przypadkach szczególnych do zakładu weterynaryjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz utrzymanie posiadanych przez Zamawiającego 63 sztuk psów (stan na dzień 08 marca 2012 r. mogący ulec niewielkiej zmianie). 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wyłapania bezdomnych zwierząt domowych (psy, koty) z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida; 2) utrzymania zwierza poprzez wykonanie następujących czynności: a) zapewnienie dozoru weterynaryjnego zwierzętom umieszczonym w schronisku odłowionych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), b) prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny, c) zapewnienie codziennego wyżywienia, d) zapewnienie odpowiednich warunków bytowych; 3) prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania zwierząt; 4) prowadzenie działań, mających na celu przekazywanie zwierząt nowym opiekunom; 5) prowadzenie, przynajmniej raz w miesiącu akcji wyłapywania bezdomnych oraz pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida; 6) wyłapywanie zwierząt nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego, a szczególnych przypadkach niezwłocznie, lecz nie później niż 4 godziny od zgłoszenia; 7) znakowania zwierząt przyjętych do schroniska; 8) prowadzenia ewidencji przyjmowania i wydawania zwierząt; 9) usypiania ślepych miotów; 10) obligatoryjnej sterylizacji i kastracji; 11) realizowania transportu zwierząt rannych w wypadkach ulicznych poprzez dowiezienie ich do schroniska. 3. Wykonawca powinien posiadać sprzęt techniczny i środki do wyłapywania, przewozu i utrzymania bezdomnych zwierząt. 4. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2008 z późn. zm.). 5. Szczegółowy zakres zamówienia określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.50.00.00-5, 85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 180000,00

Oferta z najniższą ceną: 180000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 180000,00

Waluta: PLN.

Data powstania: czwartek, 29 mar 2012 07:58
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2012 08:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 kwi 2012 07:31
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2024 razy