BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida OR.0002.05.2012 Ruciane-Nida, 18 kwietnia 2012r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień
26 kwietnia 2012r. (czwartek) o godz. 1600
w świetlicy osiedlowej przy
ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie XXI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do
Rady Miejskiej.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2012r.

5. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

6. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XX sesji Rady
Miejskiej w dniu 28 marca 2012r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

7. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

8. Informacja Komisji Rewizyjnej o rozpatrzeniu skargi.

9. Informacja doraźnej komisji Rady Miejskiej o rozpatrzeniu skarg.

C. Część uchwałodawcza :

10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

- przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie,

- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida
na lata 2012 – 2019,

- zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok,

- gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

14. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
Data powstania: czwartek, 19 kwi 2012 11:40
Data opublikowania: czwartek, 19 kwi 2012 12:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 kwi 2012 11:43
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1836 razy