BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ruciane-Nida, dn. 20 kwietnia 2012 r.

PNO.6220.3.2012Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że dnia 16 kwietnia 2012 r. wpłynął wniosek Pana Piotra Sopa, 02-032 Warszawa, ul. Filtrowa 83, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na wzniesieniu zabudowy hotelowo-restauracyjnej-usługowej wraz z towarzyszącymi usługami rekreacyjno-wypoczynkowymi, z obiektami i urządzeniami sportu i rekreacji oraz z terenem urządzonym w najbliższym otoczeniu we wsi Wygryny, gmina Ruciane-Nida na działkach nr 41/2, 41/3, 41/4, 41/9, 42/2, 42/3, 42/4 i na części działki 3363/4 oraz części Jeziora Wygryńskiego nr dz. 219.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Pan Piotr Sopa, 02-032 Warszawa, ul. Filtrowa 83.
Jednocześnie tut. Organ informuje, iż w/w sprawa zgłosiła się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla owej inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca
2. tablica ogłoszeń UMiG Ruciane-Nida + BIP
3. strony wg wykazu geodezyjnego
4. a/a


Sporządziła:
Julita Katarzyna Małż
Data powstania: poniedziałek, 23 kwi 2012 10:11
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2012 10:15
Data przejścia do archiwum: środa, 9 maj 2012 09:12
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3301 razy