BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

na dzierżawę nieruchomości gruntowej
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej działki ozn. nr geod. 123, o powierzchni 809 m2, położonej w m. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej pod usługi i handel. Na działce jest usytuowany schron betonowy (bunkier) z przed I wojny światowej. (KW 13032)
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa ww. nieruchomości na okres 3 lat.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 400,00 zł brutto.
Wadium wynosi 400,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 lipca 2005 r., o godz. 11 00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w terminie do 18 lipca 2005 r. /włącznie/ w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 9 w tut. Urzędzie).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom postępowania wadium zostanie zwrócone.
3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Postępowanie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu.
6. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
7. Pierwszy czynsz dzierżawny będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, a za następne lata do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy.
8. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego wydzierżawiający zobowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
9. Wszelkie koszty dotyczące utrzymania terenu dzierżawy ponosi dzierżawca.
10. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4, pokoju nr 9, tel. 087 4231036 w. 37.

Data powstania: wtorek, 5 lip 2005 08:37
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2005 13:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 lip 2005 13:25
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2690 razy