BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.3.2012 Ruciane-Nida, dn. 21 maja 2012 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w zw. z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 51 ust.2, art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, że:

• zostało wydane postanowienie znak sprawy: PNO.6220.3.2012 z dnia 18 maja 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wzniesieniu zabudowy hotelowo-restauracyjno-usługowej wraz z towarzyszącymi usługami rekreacyjno-wypoczynkowymi, z obiektami i urządzeniami sportu i rekreacji oraz z terenem urządzonym w najbliższym otoczeniu, we wsi Wygryny, gmina Ruciane-Nida na działkach nr 41/2, 41/3, 41/4, 41/9, 42/2, 42/3, 42/4 i na części działki 3363/4 oraz części Jeziora Wygryńskiego dz. nr 219.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Pan Piotr Sopa.

Stosownie do w/w ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-
Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. BIP + tablica urzędowa UMiG
3. a/aSporządził:
Julita Katarzyna Małż
Data powstania: wtorek, 22 maj 2012 07:25
Data opublikowania: wtorek, 22 maj 2012 07:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 cze 2012 09:11
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2038 razy