BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 16 maja 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.06.2012

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 31 maja 2012 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XXII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r.
 4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2012 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Uzupełnienie składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2011 rok:
  1) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2011r.
  2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu.
  3) Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu.
  4) Dyskusja nad sprawozdaniem.
  5) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
 4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia / nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida:
  1) Przedstawienie wniosku przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  3) Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
  4) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia / nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • przekazania kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym,
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012–2019,
  • zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: wtorek, 29 maj 2012 09:55
Data opublikowania: wtorek, 29 maj 2012 10:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 cze 2012 10:31
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1711 razy