BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 19 czerwca 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.07.2012

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 czerwca 2012 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XXIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2012 r.
 4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXII sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2012 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmiany uchwały w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi,
  • pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody,
  • przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ruciane-Nida,
  • szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających gminie Ruciane-Nida oraz jej jednostkom podległym a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu drogowego i dróg publicznych,
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012–2019,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: czwartek, 21 cze 2012 08:24
Data opublikowania: czwartek, 21 cze 2012 08:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 cze 2012 08:24
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1776 razy