BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROGRAMU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROGRAMU

Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”
ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Programu PO RYBY w Biurze Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze Ul. Rynek 4a, 12-250 Orzysz

I) Wymagania wobec kandydata:
1. Wykształcenie na poziomie studiów licencjackich o profilu prawniczym, ekonomicznym lub humanistycznym; studia, kursy, szkolenia w zakresie zarządzania lub obsługi klienta, zarządzania projektami lub pozyskania funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł,
2. Doświadczenie zawodowe, co najmniej 3 lat pracy, w tym, co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
3. Doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i umiejętności organizacyjne,
4. Doświadczenie w promocji i PR,
5. Doświadczenie w realizacji prac projektowych w tym związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
6. Znajomość zagadnień opisanych w przedsięwzięciach w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
7. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami unijnymi oraz rozwojem obszarów zależnych od rybactwa,
8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z praw publicznych,
9. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
10 Samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność sprawnej organizacji pracy, bardzo dobra komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność szybkiego uczenia sie,
11. Biegła obsługa pakietu MS Office,
12. Prawo jazdy kategorii B, własny transport.

II) Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

1. Współpraca z Zarządem, zespołem projektowym i biurem w zakresie przygotowanie wniosków na funkcjonowanie organizacji ,
2. Opracowanie merytoryczne wniosków, aneksów, wniosków o płatność, bieżąca realizacja założeń oraz prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych, zmian aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem LGR,
3. Wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w założeniach merytorycznych i preliminarzu budżetowym,
4. Prowadzenie sprawozdawczości projektu - gromadzenie i dokumentacja produktów projektu,
5. Sporządzanie pism, wniosków związanych z realizacją zadań oraz innych sprawozdań na potrzeby organów Stowarzyszenia,
6. Przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji niezbędnych do przygotowania i rozliczenia wniosków na funkcjonowanie LGR
7. Kontakt z instytucją wdrażającą, zarządzającą w sprawach dotyczących Funkcjonowania LGR, udział w spotkaniach mających na celu wymianę informacji między instytucją wdrażającą/ pośredniczącą oraz innymi LGR
8. Koordynacja prac zespołu projektowego, odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie LGR
9. Reprezentowania Stowarzyszenia w granicach umocowania,
10. Prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
11. Realizowanie innych zadań zleconych przez Zarząd, osoby zatrudnione do realizacji projektu.

III) Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. Curriculum vitae.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe.
5. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Referencje.
9. Wykaz zrealizowanych projektów.
10. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na proponowanym stanowisku.
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV) Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Programu PO RYBY” lub przesłać listem, w terminie do 27 lipca 2012 roku na adres:
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
12-250 Orzysz, Rynek 4A
tel. (87) 423-00-54; (87) 423-85-20
www.lgd.mazurskiemorze.pl
2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej LGD
(www.lgd.mazurskiemorze.pl) oraz będzie dostępna w Biurze LGD Orzysz, Rynek 4a.

V) Dalszy tok postępowania:
1. Oceny złożonych ofert dokonuje Dyrektor Biura LGD MM. Ocena składa sie z trzech etapów:
– oceny formalnej,
– oceny merytorycznej,
– rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne nastąpi do dnia 30 lipca 2012 r. do godziny 15.30.
3. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą sie w dniu 01 sierpnia 2012 r. od godz. 11.00.

VI) Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej: www.lgd.mazurskiemorze.pl
oraz będzie dostępny w siedzibie Biura LGD (12-250 Orzysz, Rynek 4a)

Dariusz Kizling
Dyrektor Biura LGD „MM”
Data powstania: czwartek, 28 cze 2012 11:07
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2012 08:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sie 2012 08:48
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2146 razy