BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Dybówek II w Rucianem-Nidzie
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że w dniu 16 lipca 2012 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Dybówek II w Rucianem-Nidzie Umowę zawarto z firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KORZENIEWSCY” s. c. Jan Korzeniewski, Grzegorz Korzeniewski, Osiek 2A, 11-200 Bartoszyce. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodne z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznai 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Ruciane-Nida: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Dybówek II w Rucianem-Nidzie
Numer ogłoszenia: 252530 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195152 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Dybówek II w Rucianem-Nidzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Dybówek II w Rucianem-Nidzie oraz włączenie do kolektora i sieci już istniejących, a w szczególności wykonanie: a) sieci wodociągowej - rurociągi ciśnieniowe z rur PCV, PN10 łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 160 mm o długości 215,30 m; - hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm, z zasuwą odcinającą w ilości 2 szt.; b) sieci kanalizacyjnej: - kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewnętrznej 200 mm o długości 215,90 m; - studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o średnicy 425 mm i średniej głębokości h=2,3 m - zamknięcie rurą teleskopową i włazem klasy D400, z żelbetowym pierścieniem obciążającym w ilości 8 szt. zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym złącznik do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: 1. Roboty budowlane są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU KORZENIEWSCY s. c. Jan Korzeniewski, Grzegorz Korzeniewski, Osieka 2A, 11-200 Bartoszyce, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91247,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 59040,00

Oferta z najniższą ceną: 59040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 189999,00

Waluta: PLN.

Data powstania: poniedziałek, 16 lip 2012 11:41
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lip 2012 12:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 lip 2012 15:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2100 razy