BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Budowa drogi przeciwpożarowej oraz zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 134/1 przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ukta
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że w dniu 23 lipca 2012 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na Budowę drogi przeciwpożarowej oraz zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 134/1 przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ukta. Umowę zawarto z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET” Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodne z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznai 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Ruciane-Nida: Budowa drogi przeciwpożarowej oraz zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 134/1 przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ukta
Numer ogłoszenia: 265056 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218538 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi przeciwpożarowej oraz zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 134/1 przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ukta.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym złącznik do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBET Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211381,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 189730,80

Oferta z najniższą ceną: 189730,80 / Oferta z najwyższą ceną: 225734,22

Waluta: PLN.

Data powstania: poniedziałek, 23 lip 2012 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lip 2012 13:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sie 2012 08:48
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2081 razy