BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.98.2010.2012
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), jak również wyrok WSA w Olsztynie (sygn. akt II SA/Ol 942/11) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii nn 0,4 kV, rozbudową i budową istniejących przyłączy napowietrznych, budową przyłącza kablowego oraz ZK do zasilania budynku mieszkalnego na działkach o nr 106, 107, 2218/3, 102/1, 101/1 położonych w obrębie Wygryny, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).

Data powstania: wtorek, 24 lip 2012 15:35
Data opublikowania: środa, 25 lip 2012 09:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sie 2012 08:48
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1835 razy