BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Nabór na stanowisko nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem–Nidzie

Ruciane – Nida, dn. 26 / 07 / 2012r.


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
ogłasza nabór na stanowisko nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie.

Nabór dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Liczba wolnych miejsc pracy: 1

1. Przedmiot naboru:
1.1. Stanowisko: nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie w grupie dzieci 3-4 letnich;
1.2. Wynagrodzenie: współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
1.3. Okres zatrudnienia: 01/09/2012 – 30/06/2013;
1.4. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.

2. Wymagania niezbędne:
1.1. Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz. U. Nr 50, poz. 400);
1.2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego;

3. Wymagania dodatkowe:
1.1. Umiejętność pracy w zespole;
1.2. Wysokie umiejętności komunikacyjne;
1.3. Kreatywność,
1.4. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
1.5. Odporność na stres;
1.6. Obowiązkowość, rzetelność

4. Zakres wykonywanych zadań w projekcie:
4.1. Realizacja podstawy programowej określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 4 poz. 17) w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku;
4.2. Organizacja swobodnych zajęć dla dzieci np.: sportowych, plastycznych, organizacja wycieczek w czasie wolnym od zajęć z podstawy programowej;
4.3. Opieka nad dziećmi;
4.4. Informowanie rodziców o postępach dzieci;
4.5. Dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej oraz dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym, w zakresie rezultatów wskazanych w projekcie;
4.6. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

5. Wymagane dokumenty:
1.1. Kwestionariusz osobowy;
1.2. List motywacyjny;
1.3. CV (życiorys);
1.4. Kserokopia dowodu osobistego;
1.5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
1.6. Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (jeżeli dotyczy);
1.7. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kursy/szkolenia (jeżeli dotyczy);
1.8. Referencje / opinie (jeżeli dotyczy);
1.9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
1.10. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego;
1.11. Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia ofert upływa z dniem 10 sierpnia 2012r. o godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie (adres: Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida) z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie – grupa unijna”. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów (planowany termin 13.08.2012r.). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Następnie Komisja do przeprowadzenia konkursu przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą ustalić spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu oraz dokona wyboru kandydata, który uzyska największą liczbę punktów (planowany termin 16.08.2012r.).

Dodatkowych informacji o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie (tel. 087 4231-036) bądź Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie (tel. 087 4236-441).


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

Zbigniew Janusz Opalach

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 26 lip 2012 10:06
Data opublikowania: czwartek, 26 lip 2012 11:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 sie 2012 12:26
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2294 razy