BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie kolejnego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza kolejny publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionych:
a) działka ozn. nr geod. 13/11, o pow. 1.532 m2, poł. Ruciane-Nida, ul. Dybówek II, działka usługowa z zabudową mieszkalną jednorodzinną, KW 12965, cena wywoławcza netto 84.812,00 zł, wadium 10.000,00 zł,
b) działka ozn. nr geod. 13/14, o pow. 1.455 m2, poł. Ruciane-Nida, ul. Dybówek II, przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, KW 12965, cena wywoławcza netto 66.086,00 zł, wadium 10.000,00 zł,
c) działka ozn. nr geod. 192/335, o pow. 899 m2, poł. Ruciane-Nida, ul. J. Krajeckiego, przeznaczona jako teren istniejącej zabudowy wielorodzinnej - adaptowane, KW 30983, cena wywoławcza netto 55.280,00 zł, wadium 8.000,00 zł,

Kolejny publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 06 września 2012 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2012 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 03 września 2012r. włącznie (pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Podano do publicznej wiadomości: od dnia 03 sierpnia 2012r. do dnia 03 września 2012r.
Data powstania: piątek, 3 sie 2012 08:48
Data opublikowania: piątek, 3 sie 2012 12:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 wrz 2012 09:57
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2182 razy