BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 14 sierpnia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.10.2012

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 22 sierpnia 2012 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy XXV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. oraz z V nadzwyczajnej (XXIV kolejnej) sesji z dnia 27 lipca 2012 r.
 4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2012 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Działalność Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • ustalenia opłat za korzystanie z usług Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie,
  • przyjęcia do realizacji projektu z zakresu pomocy społecznej,
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012–2019,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
  • emisji obligacji,
  • przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2012 08:03
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sie 2012 08:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sie 2012 11:04
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1702 razy