BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie w dniu 16.08.2012r. - II ETAP

Ruciane – Nida, dn. 16 / 08 / 2012r.

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie w dniu 16.08.2012r.
- II ETAP

Nabór dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Stanowisko pracy jest współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skład Komisji:

1. Zdzisław Stecka - Przewodniczący,
2. Renata Skopnik - Członek,
3. Karol Syta - Sekretarz.

Po dokonaniu formalnej oceny zgodności zgłoszonych ofert z ogłoszeniem o naborze, zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela / nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie – do drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) zakwalifikowana została Pani Izabela Płocharczyk, zam. Ruciane – Nida.

Termin II etapu został podany w Zarządzeniu Nr 37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida z dnia 26 lipca 2012r. Ponadto informacja o wynikach oceny formalnej oraz terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Rucianem – Nidzie. Dodatkowo Pani Izabela Płocharczyk została powiadomiona telefonicznie. Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną, która dotyczyła:
• kwestii ogólnych umożliwiających określenie predyspozycji interpersonalnych kandydatki,
• znajomości podstawy programowej,
• znajomości zasad opieki nad dziećmi,
• znajomości sposobów organizacji swobodnych zajęć dla dzieci np.: sportowych, plastycznych, organizacja wycieczek w czasie wolnym od zajęć z podstawy programowej,

Pani Izabela Płocharczyk spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań. Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę merytoryczną i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. W głosowaniu tajnym kandydatka uzyskała 22 punkty.
Niniejszą kandydaturę Komisja do przeprowadzenia konkursu przedstawi Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

Podpisy Członków Komisji:

1. Zdzisław Stecka / - /

2. Renata Skopnik / - /

3. Karol Syta / - /
Data powstania: środa, 22 sie 2012 08:47
Data opublikowania: środa, 22 sie 2012 11:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 sie 2012 11:34
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2471 razy