BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Przygotowanie posiłków ciepłych w formie Cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie
 1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Ukcie, Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida

 2. Przedmiot zapytania ofertowego: przedstawienie ceny za obsługę i dostawę posiłku ciepłego w formie CATERINGU dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ukcie
  1. Forma wyżywienia – codzienny zróżnicowany posiłek w formie:
   - posiłek ciepły: płynny lub stały – 40 szt. /liczba posiłków może ulec zwiększeniu w trakcie roku szkolnego/
  2. Miejsce dostawy – Szkoła Podstawowa w Ukcie

 3. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych, jednorazowych pojemnikach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych przez zamawiającego.

 5. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni roboczych (2 tygodnie) i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia na 5 dni przed okresem jego obowiązywania.

 6. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.

 7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla uczniów w wieku szkolnym.

 8. Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie sprzątanie, ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania po posiłku. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki.

 9. Zamówienie będzie realizowane w okresie od miesiąca 01 października 2012 r. do 27 czerwca 2013 r. Dokładny termin rozpoczęcia usługi podany zostanie przez Zamawiającego na 3 dni przed rozpoczęciem dożywiania.

 10. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków wyłącznie w dni, w które odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Wykonawca zostanie o konkretnych datach poinformowany telefonicznie.

 11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

 12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 14. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w tym opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (oświadczenie).
  • Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia (oświadczenie)
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie)

 15. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
  1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego)
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 14 (wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego)
  3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień wymienionych w punkcie 14 (kserokopie dokumentów należy dostarczyć w momencie podpisania umowy)

  Nie dołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów ( wymienionych w ustępie a i b punktu 15) lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

 16. Sposób obliczania ceny oferty:
  Cena (koszt jednostkowy) oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.
  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
  Cena może być tylko jedna.
  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy.

 17. Kryterium wyboru oferty: Cena najniższej oferty.

 18. Miejsce i termin złożenia oferty:Szkoła Podstawowa w Ukcie, Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida listownie lub osobiście - do dnia 07.09.2012 r. do godz. 15:00.

 19. Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Barbara Pyrdoł, tel. 87 425 72 90, poczta elektroniczna: spukta@o2.pl.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 sie 2012 11:04
Data opublikowania: czwartek, 23 sie 2012 12:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 wrz 2012 07:34
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1954 razy