BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.98.2010.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 listopada 2012 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej AsXSn nn 0,4 kV, rozbudową i budową istniejących przyłączy napowietrznych, budowa przyłącza kablowego oraz ZK do zasilania budynku mieszkalnego na działkach nr 106, 107, 101/1, 102/1, 2218/4, 2218/5 położonych w obrębie Wygryny, gmina Ruciane-Nida. Jednocześnie informuję, iż strony mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2012 14:58
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2012 15:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 lis 2012 10:11
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1502 razy