BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że w dniu 27 listopada 2012 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek” z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodne z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Ruciane-Nida: Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 476432 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 405652 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: . Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek: 1) planowana kwota kredytu: 2.450.000,00 zł; 2) okres uruchomienia kredytu - grudzień 2012 r. Środki finansowe zostaną przekazane na konto Zamawiającego nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie: od dnia podpisania umowy (dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć postawienie kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu 10 grudnia 2012 r.); 3) wykorzystanie kredytu: bezgotówkowo; 4) okres kredytowania 109 m-cy; 5) okres spłaty kredytu 108 m-cy; 6) karencja w spłacie rat kapitałowych - do 30 stycznia 2013 r., 7) karencja w spłacie odsetek - do 30 stycznia 2013 r.; 8) okres spłaty kredytu: począwszy od 31 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r.; 9) spłata rat kapitałowych następować będzie w równych ratach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca (pierwsza rata w wysokości 23.240,00 zł i 107 równych rat w wysokości 22.680,00 zł); 10) terminy spłaty odsetek: miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca; 11) w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek będzie upływał w dniu ustawowo wolnym od pracy, spłata raty kredytu i odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty; 12) oprocentowanie kredytu: kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej; do obliczania odsetek w danym miesiącu będzie przyjmowana stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek; 13) prowizje dla Wykonawcy bądź inne opłaty bankowe nie występują; 14) odsetki należne w 2012 r. należy naliczyć od faktycznie wykorzystanego kredytu; 15) zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco - na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnata Skarbnika Gminy Ruciane-Nida; 16) Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat i prowizji; 17) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kwoty niższej od kwoty 2.450,000 zł. W przypadku, gdy kwota kredytu ulegnie zmniejszeniu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu; 18) dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć: a) spłatę rat kapitałowych w 108 ratach od 31 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r. Pierwsza rata kapitałowa w wysokości 23.240,00 zł, kolejne 107 rat kapitałowych w wysokości 22.680,00 zł każda, b) spłatę rat odsetek w 108 ratach od 31 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r., c) raty płatne będą w ostatnim dniu każdego miesiąca (w przypadku, gdy dzień ten będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, spłata raty kredytu i odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 789883,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 696243,34

Oferta z najniższą ceną: 696243,34 / Oferta z najwyższą ceną: 696243,34

Waluta: PLN.

Data powstania: środa, 28 lis 2012 09:57
Data opublikowania: środa, 28 lis 2012 10:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 gru 2012 13:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1974 razy