BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.11.2012
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na legalizacji istniejących budowli hydrotechnicznych w postaci nabrzeży, pomostów oraz slipu na działkach nr 3143/3 oraz 127 (jez. Nidzkie), obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem przedsięwzięcia jest „Pod Dębem” Ośrodek wypoczynkowy Jacht serwis; Marek Tumiński Barbara Tumińska, ul. Żeglarska 15, 12-220 Ruciane-Nida.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Data powstania: piątek, 30 lis 2012 12:12
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2012 12:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sty 2013 10:19
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1892 razy