BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.11.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, iż działając na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) a także § 3 ust. 1 pkt. 60, 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) wniósł do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na legalizacji istniejących budowli hydrotechnicznych w postaci nabrzeży, pomostów oraz slipu na działkach nr 3143/3 oraz 127 (jez. Nidzkie), obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem przedsięwzięcia jest „Pod Dębem” Ośrodek wypoczynkowy Jacht serwis; Marek Tumiński Barbara Tumińska, ul. Żeglarska 15, 12-220 Ruciane-Nida.
Data powstania: piątek, 30 lis 2012 13:24
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2012 13:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sty 2013 10:20
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2187 razy